Påminnelser

Du har ett värde, som människa i livet och du är värd det bästa.
Sann, duglig, lättförståelig, fungerande och korrekt kunskap.

Livets insikter.

Superb hälsa, frihet och kärleksfulla, fridsamma, ärliga och lyckliga relationer.

Det bästa du kan göra för dig själv, andra, mänskligheten, livet, planeten och existensen, är att leva för att vara det bästa du kan.
Så att det är en underbar upplevelse att vara nära dig och att du finns.
Den här möjligheten finns alltid tillgänglig.
Din livskvalité följer med kvalitén på ditt varande, kvalitén hos dig som människa.
Vi har tillkommit i livet och fritt har vi fått den gåvan.

Var och en föds med en längtan inom sig; att vara en komplett, älskad och värdefull människa.
När du ger den här längtan näring, så rättar allting in sig för dig, eftersom att det är vad en människa är.
Att vara människa betyder att vara inrättad i harmoni med verkligheten.
Sådan är människans natur.
Att existera med varseblivning gällande våra aktiviteter, tankar, känslor och upplevelser är ytterst betydande.
Så att vi lever med närvaro och förståelse.
Så att vi vet vad som verkligen sker i livet.
I varje stund har du möjligheten att göra någonting som genererar gynnsamma följder för dig själv, samtliga omkring dig, mänskligheten och allt liv på den här planeten.

Det innebär att acceptera att vi som människor har grundläggande behov som behöver tillgodoses. Dessa behöver vara vårt gemensamma fokus, eftersom vi alla har dessa.
Flera behov är grundläggande för allt liv på vår planet.
Vattnet, jordlagret och atmosfären är några exempel.
Vi behöver ta hand om vår planet.

Sanningen är förankrad i den objektiva verkligheten som är och som alltid kommer att vara.
Vi kan uppleva sanningen, vi kan inse sanningen och vi kan påminna oss själva om sanningen. Sanningen är bortom vår förmåga att uppfinna den.

Vattnet som vi dricker, maten som vi äter och luften som vi andas, flödar genom kroppen och gör vad den är i nuet. Likaså flödar sinnesintryck genom vår perception och formar vår verklighetsuppfattning.

Maten som du äter formar din framtid, den kommer att transformeras till din kropp.
Ät därför livgivande mat; mänskligt menad, näringsrik, solmogen, hälsosam, fullvärdig, och färsk mat, som ger kraft, energi, liv, styrka, lycka och strålande vitalitet.
Så att du får en kraftfull, stark, smidig, vacker, levande, hälsosam och välmående kropp.
Lev med en fundamentalt lycklig kropp och få en storslagen, minnesvärd och värdefull integration i livet.

Vad vi äter och hur det integreras enligt de livsprocesser som vi har inom oss, är vad vi ser som en fysisk människokropp.
När vi äter mat som över tid ger oss smidighet och livsglädje, med bibehållen vitalitet, så är det bra mat.
En kärleksfull, human attityd med fokus på varaktig hälsa, vishet, sanning och rättvisa är nödvändigt.

Vi kan se att det är självklart för oss att leva med tacksamhet, eftersom vi har fått livet som fri gåva och får göra något med det.
Ett bland de bästa sätten att visa tacksamhet för livets mirakel, är att göra det bästa möjliga vi kan med det. Att förbättra möjligheterna för samtliga, tillsammans.

Det är betydelsefullt att förstå att det här är den gemensamma verkligheten och att vår existens här är tillräcklig som bevis för hur mycket som finns för oss att tacka för.

När vi inser att vi har fått möjligheten att delta och har välkomnats i livet, så uppstår tacksamhet i oss och möjligheten att leva uppfylls.

När vi sysselsätter oss med att vara vad vi är, så är vi också sysselsatta med att göra tillvaron bättre för livet.
Du måste älska din kropp och förstå hur du bäst tar hand om den.
Du måste läka den, vårda den och äta den bästa möjliga, naturliga födan.
En sådan enastående design förtjänar utmärkt material.

Kroppen förnyas i varje stund. Läkning och föryngring är en ständigt pågående process.
Möjligheten finns att se verkligheten med nya ögon och att höra den med nya öron.
Att känna, dofta, smaka, beröra, uppleva och utforska verkligheten med närvaro, vitalitet och liv.

Sanning behövs för att verkligen se saker som de är och för att förstå allting som det är.

Människor har den inneboende förmågan att nå stillhetens tystnad för att låta alla naturliga mönster uppenbara sig.

Vi är involverade i en verklighet som innehåller sammanvävda processer, naturliga skeenden som ständigt utvecklas överallt omkring oss.

Det finns processer som vi kan uppfatta, hantera och känna igen, i hela Universum.

Vi uppfattar intuitivt den naturliga formen. Ju bättre vi anpassar vår aktivitet i enlighet med det naturliga skeendet som vi existerar i relation till, desto lättare blir dessa att underhålla. Naturen justeras kontinuerligt i riktning till en ymnig existens som vi kallar liv.

Som varelser designade för att vara vårdnadshavare för den här planeten, så känner vi oss bekväma med naturliga processer. Vi har lycka när livet ständigt spirar och vi känner att vi är inkluderade i denna ytterst meningsfulla existens.

Som människor är vi engagerade i att främja livet till dess mest lättsamma uttryck.
Genom att sitta tyst förstår vi och ser hur vi bör interagera med naturen.

Det är ren njutning att vara människor och fröjdas i den naturliga process som vi existerar i.

Det handlar om energin som vi applicerar för att påverka naturen till välfärd.
Den energi vi investerar i livet sprids via de naturliga processerna på denna planet.

Låt oss nu reparera vår jord och bringa den i balans.

Från vårt synsätt är livet permanent.

Alla investeringar som vi gör i livet här fortsätter in i evigheten.

Intelligent, mänsklig aktivitet expanderar med naturliga processer genom tidens flöde.

Alla resurser vi behöver och allt vi behöver för att uppnå frodande levnadsvillkor är invävt i själva verklighetens struktur och den mänskliga naturen.

Allt vi behöver finns runt omkring oss hela tiden.

Vi inleder välfärd genom grundelement som vatten, nederbörd, vind, solsken, jord och en viss mängd organiska ämnen.

Alla naturresurser finns i naturens kretslopp, fritt tillgängligt i miljön där vi är.

När vi främjar de processer som är värdefulla för människors liv och när dessa stabiliserar sig, så utvecklas vi i samklang med vår omgivning, som ett hanterat ekosystem som är successivt lättare att sköta.

Välfärd, kärlek och hälsa följer med bra livsvillkor som följer med vilja för det.
Att basera vår vilja i att ha våra gemensamma behov tillgodosedda.

Att leva i enlighet med naturen är en livsfrämjande existens.
Det betyder att välja det sunda levnadssättet, alltså det mänskliga.

Livet med gemensamhet, vänlighet, frid och samarbete är det hälsosamma levnadssättet som finns tillgängligt för oss människor. Det är även det som är till det bästa för livet.

Mänskligheten är ämnad att vara en gynnsam faktor i livet här.

När vi introducerar de rätta beståndsdelarna, så går vår verksamhet mycket snart in i ymnighet,
vilket är när marken producerar ett livligt flöde med resurser.

Värdefulla, levande resurser utgör biosfären på vår planet. Resurser för alla mänsklighetens behov.

I en trädgård är det jorden som organisk livsform som producerar växter och när livet i jorden frodas, så växer det rikligt.

Vi väljer att samverka med livet och att främja livets inneboende vilja att förbättra jorden.

I denna förbättring så ingår diversifiering och ett fokus på maximal livsglädje.

Vi lyckas med naturen när våra ansträngningar lättar.

I vårat fortsatta engagemang ser vi en riklighet i kvalité och variation för vad marken producerar och når kontinuerligt närmre ett värdigt ideal.
Samtidigt trivs vi i livsprocessen med alla välsignelser som finns tillgängliga för mänskligheten.

Hela vår existens här är liv.

Hela vår verklighet här är en levande, intelligent och livsfrämjande varelse.

Den här intelligensen finns tillgänglig för oss. Så att vi kan vara i samklang och harmonisk samverkan med allting.

Verkligheten existerar för dig därför att du är. För att uppfatta verkligheten så väl som möjligt, är det betydelsefullt att ha en inre balans och ett sanningsenligt, evigt fokus.
För att inse det verkliga syftet.

Vi kan alla leva för att vara vad vi föddes till; underbara, kärleksfulla, nyfikna, generösa, intelligenta och kapabla människor.
Till fördel för varandra.
Till fördel för allt liv.
Till fördel för förutsättningarna här på vår gemensamma planet.

När vi har nått en viss nivå gällande levnadsstandard, så påminns vi om att vår existens är gemensam och att vårt mående är gemensamt.

Vi samexisterar i livet på den här planeten.

Varje människa föds med förväntan att verkligheten är kärleksfull.

Vi föds alla med insikt om att vi tillsammans har möjligheten att, på den här planeten, leva för gemensam lycka, till fördel för hela mänskligheten och till fördel för allt liv.

Den här existensen, den här planeten, det här livet, den här mänskligheten, den här kroppen, den här möjligheten.

En planet med rent vatten och frisk atmosfär där livet spirar i en livsfrämjande biosfär med färsk och solmogen mat som växer lättillgängligt och naturligt frodande, grönskande landskap, behagligt klimat och gynnsamma levnadsvillkor för allt liv.

Nu

Vi föds med den mänskliga naturen; vårdnadshavande vilja för livet, varandra och vår gemensamma existens här på jorden.

Vi föds med behovet att föra in det här i livets samtliga aspekter och vi ser att det följer med att vi involverar oss i planetens ekosystem.

När vi accepterar vår mänskliga natur, så lever vi med den självklara insikten att det betyder liv, kärlek, hälsa och lycka för samtliga.

Den här verkligheten välkomnas vi att delta i och det naturliga för oss är att välja det.
Att välja vårt gemensamma syfte här; lycka, hälsa, kärlek, liv, närvaro och fri tillgång, för samtliga och för evigt.

Det här kallas för rättvisa, det som är bäst för samtliga.
Det som är till det bästa för mänskligheten och livet.

Att vi lever enligt villkoren i den här levande verkligheten.

Därför låter vi denna mänskliga natur helt enkelt spira fram.
Det medför välmående i kroppen, fridsamhet i sinnet, friska emotioner, klartänkthet, närvaro och lycka i samtliga relationer.
Vi behöver en livsfrämjande planet.
Vi behöver en livsfrämjande atmosfär, ett livsfrämjande klimat, livsfrämjande land och livsfrämjande oceaner.

Det är vårt normala levnadssätt.

Det enda sättet som vi kan uppleva någonting är inifrån. Vad du än ser, så är det du ser en tolkning i sinnet.

När du är klar och sund inom dig, en komplett och hälsosam människa, med fokus på den mänskliga potentialen och med en viss inriktning i livet, som är i linje med vårt gemensamma syfte som liv, så upplevs livet till fullo.

När vi tänker på verkligheten, så har vi en uppfattning som vi använder för att navigera genom verkligheten.
Den här har vi förmågan att påverka, så att den är så överens med sanningen som det är möjligt för oss.

När det utvecklats till en förfinad del i vårt levnadssätt, vår medfödda förmåga att relatera till verkligheten som den faktiskt sker, med tillgång till vår naturliga, mänskliga vishet, så kallas detta frigörelse.

Vi har en perfekt och mogen klartänkthet inombords som kallas intuition med vilken vi ser hur lyckligt kärleksfull, rättvis och levande verkligheten faktiskt är.

Den här planetens material utgör varje människas kropp och varje livsform.

Vi har möjligheten att vara en livsfrämjande mänsklighet.

Med en livsfrämjande mänsklighet, så främjar vi livets förutsättningar och når den harmoniskt frodande och härliga livsglädje som den här planeten är menad för; den potential som vi gemensamt har här.
Vad du kan göra är att korrigera ditt sinne och dina aktiviteter, så att följdverkningarna är enligt detta gemensamma syfte.

Tänk på de här frågorna:
Vad gör vi?
Vad gör jag?
Är mitt levnadssätt till fördel för livet på den här planeten och för mänskligheten?

Tänk igenom den här frågan igen.
Är mitt levnadssätt till fördel för livet på den här planeten och för mänskligheten?

Den här frågan sträcker oss bortom världen, till att inkluderas i livet.
Våran möjlighet är att nå in i verkligheten, in i kärleken, in i sanning, rättvisa och livets lycka.

Bortom världens gräns pågår ständigt livet, verkligheten och evigheten.

Livet är större än mänskligheten och vi behöver hålla oss vakna för verkligheten och livets möjligheter.

Energi och dess formation är grundläggande i verkligheten.

Så, hur sker livet på denna planet?
Låt oss se på hur energi transformeras enligt förhållandena här.
Vi behöver främja dessa och leva enligt dessa.

Vi har energi som kommer från solen som ljus.

Växtlivet omvandlar solljus, kol, syre och vatten till sockerarter, alltså solenergi till bioenergi.

Solens energi transformeras till växtliv som transformeras till djurliv.

Solljus, vatten, kol och syre är grundläggande beståndsdelar för nära allt liv på planeten.

När vi ser till förhållandena på planeten, förbättras den övergripande livskvaliteten på planeten med att växtlivet förbättras.

Växtlivet förbättras när markens kvalitet, atmosfäriska förhållanden och levnadsvillkoren i haven förbättras.

Den här planeten kan ses som fem sfärer:
Litosfären, hydrosfären, atmosfären, biosfären och teknosfären.
Teknosfären behöver integreras med biosfären på ett gynnsamt sätt.

Vi har möjligheten att existera på ett gynnsamt sätt här och nu.

Kärlek, hälsa, lycka och livskvalitet är en naturligt, gemensam längtan för allt liv.

Vad än vår aktivitet är, måste den vara i linje med kvaliteten för hela livet.

Vi behöver gripa ett fast tag i och ingå i livet tillsammans.

Frihet är när varje tillgänglig möjlighet har gynnsamma följder för samtliga, så att all sysselsättning medför lycka och för mänskligheten närmare livet.

Vi har friheten att göra allt med oss verkligt mänskligt.
Inom oss kan vi nå frid, harmoni, livsglädje, välmående, balans, helhet, lycka, hälsa och förening.
Eftersom vi har den här möjligheten är vårt ansvar att hålla oss själva i mänsklig närvaro och vakenhet.

Vi lever för att göra det inom och omkring oss och förverkligar så en storslagen existens.

När du uppfattar dig själv, så sker det som en sensorisk upplevelse i sinnet.

Vi uppfattar handen genom sensorisk uppfattningsförmåga i vårt medvetande.
Vi kan även uppfatta vår omgivning sensoriskt och denna medvetenhet genomsyrar hela existensen.

Våra kroppar är del i den här planeten och den här verkligheten.
Genom kroppen upplever och utforskar vi våran omgivning.

Vi gör rätt i att vilja det bästa möjliga för varandra.
Jag vill att du mår bra.
Jag mår bra när du mår bra.
Vi väljer att vara mänskliga och mänskligheten är lättsamt tillgänglig.
Vi existerar gemensamt, känner gemensamt och tänker gemensamt.

Välbehag är ett hållbart grundtillstånd för människokroppen.

Vår nivå gällande lycka är hur vi känner oss när vi är i stillhet med oss själva.

Vi har var och en fått kroppen, sinnet, hela vår intelligens, minnet, liv och resten, helt fritt.

Låt oss gemensamt ta ett fast grepp om livet och fundamentalt förbättra förutsättningarna för allt liv i existensen.

Du kan börja så här, i den här stunden.
Ta verkligen tillfället att se dig själv.
Hur bultar mitt hjärta?
Hur är min andning?
Hur är min kroppshållning?
Hur sover jag?
Hur sitter jag?
Hur går jag?
Hur äter jag?
Vad äter jag?
Hur talar jag?
Vad säger jag?
Hur tänker jag?
Hur uppfattar jag mig själv?
Hur uppfattar jag andra?
Hur uppfattar jag verkligheten och hur är min relation till verkligheten?
Hur mår jag i min kropp?
Hur vaket för jag mig i verkligheten?
Vad är mitt levnadssätt och vart för det mig?
Vad är den här människokroppen designad för och hur kan jag tillgodogöra det?
Hur kan jag främja det?
Genererar mina aktiviteter upplevelser som medför frid, kärlek, välmående, lycka, glädje, behag och liv?
Vi har även det fria valets gåva.
Möjligheten att nå en inre balans i kroppens system.
Den här balansen utgör grunden för vår upplevelse i livet.
Den är vår grundstämning.
Det är viktigt att vi väljer att ha ett fokus på det mest fundamentala.
Tänk dig en trädgård. De bästa frukterna och blommorna kommer när fokus är på jorden och rötterna. Ju bättre jorden är som det ska växa i, desto bättre är det som växer ur den.
Ju bättre våra fundamentala förutsättningar är, desto bättre grund har vi för att delta i livets mirakel.

Det mänskliga sinnet är en enastående gåva.

När vi koncentrerar oss på en sak, initieras en viss process, tillsammans med vår funktionella intelligens.

Allting i den naturliga skapelsen innehåller så underbart mycket. När vi fokuserar tillräcklig uppmärksamhet på någonting, så ser vi all vishet, intelligens, kärlek och detaljerad design i skapelsen.

Vi kan vara i vår mänsklighet och i sanning känna livet för vad det är.

Det enda sättet vi har att förstå livet som människa är att vara och bli mänsklig. Det är den högsta möjligheten som finns tillgänglig och den högsta möjligheten som vi kan nå.

Vad vi än försöker att bli, vad som än är möjligt att vara med en människokropp så är det en människa som är det.

Vi har förmågan att tänka, eftersom vi är i livet.

Att fokusera tankeförmågan på någonting i livet medför en viss frihet, helt enkelt därför att tankeprocessen är absolut sammanlänkad med det och endast det.

En sådan process kan medföra en trygghetskänsla och en viss kapacitet.

Samtidigt är kreativitet initierat från stillhet, ett tillstånd innehållande samtliga möjliga möjligheter.

Det här är syftet med vår existens här:
Att vara vad vi har skapats till att vara; människor. Det är vad vi är.
Att vara i mänsklig enighet, alltså en mänsklighet.
Att integrera den mänskliga enheten i livet genom vår kärlek; vår mänskliga och intelligenta kärlek.

Så att vi är i harmonisk förening med varandra, med livet, med planeten, med skapelsen och med den medvetna verkligheten.

Vi finner skaparen och förenas med den levande verkligheten, samtidigt som vi finner oss själva.

Genom miljardtals år har existensen utvecklats och här är vi nu; självmedvetna, kärleksfulla, intelligenta och mänskliga varelser.

Att vara människa betyder att vi har förmågan att genomföra gärningar medvetet.
Med vår intelligens så kan vi navigera genom varje situation på ett unikt vis.

När vi har förmågan att bibehålla vår uppmärksamhet, närvaro och vakenhet, införlivar vi även förmågan att bruka vår intelligens.

När vi lever med närvaro, enligt vår mänskliga potential, så förverkligas vi följsamt och framgång är lättsamt.

Framgång, att progressivt förverkliga ett gemensamt och värdigt ideal, är ett resultat som följer med att våra förmågor utvecklas balanserat.

En mänsklig enighet i harmoni med hela existensen. Hela mänskligheten på planeten.
Ett rent språk över hela planeten med ett gemensamt ordförråd, så att alla kan tala med varandra.

En livets jord, där vi människor är i hållbar relation med planeten som vi är gjorda för.
Mänskligheten lever i harmoni med naturen och hela planetens miljö är menad för liv.
Sjöar med kristallklart vatten, så att det går att se flera meter ner i det.
Luften är ren och frisk och marken är rik och bördig.
Det är livet, när mänskligheten tar hand om jorden, varandra och vårdar allt med kärlek och värdighet.
Den levande verkligheten är en livsduglig miljö för allt liv.

Frikostigt med mat växer fritt i naturen.
Samarbete är det självklara.
Vackra landskap breder ut sig och överallt spirar livet.
Väderförhållanden, klimatet och allt liv är i harmonisk balans.

Inse vad det innebär för livet över hela planeten.
En verklighet där samtliga är fyllda med livskraft, med fri tillgång på färsk och mogen mat.
Omgivningen är så trygg att alla har möjligheten att vila i ro under öppen himmel.
Alla sover i trygghet, med friska kroppar och lyckliga relationer.
Hela mänskligheten lever gemensamt för samtligas bästa.

Det här är ett ideal som beskrevs för tusentals år sedan som ett löfte från verklighetens skapare.

Om framgång är någonting önskvärt, så är sättet alltid att förbättra det som är ursprunget till framgång.

Vår hälsa och verklighetsuppfattning.
Vår kunskap och förmåga att applicera kunskap.
Vår relation med skaparen och verkligheten och allt som den relationen medför.

När vi gör rätt saker, så sker rätt saker för oss.
När vi agerar sanningsenligt, så når sanningen till oss.
När vi agerar mänskligt, så når vi vår mänsklighet.

Det är skönheten med det här Universumet.

Du måste finna sanningen om den mänskliga naturen som finns inom dig.

Bestäm dig varje dag, varje gång du påminns om det.
Vad är det bästa jag kan göra för livet, för mänskligheten och för den här planeten just nu?
Vad vill jag verkligen bidra med till livet?

Varje liten förbättring räknas. Varje leende och varje bidragande gärning.

Sanningen är det som verkligen fungerar, på varje nivå i livet.
Allt som är fundamentalt, evigt och universellt.
Allt som är verkligt värdefullt och betydande.

Vad du än vet om livet, prova det i den här stunden, eftersom det mänskliga sinnet har förmågan att visualisera.

Om fem år, om 10 år, om 20 år, om 50 år, vad kommer att ha betydelse då?

Hälsa, kärlek, klarhet, kunskap, förmågan att applicera kunskapen, relationer, levnadssätt, samvete, allt som är fundamentalt, evigt och universellt.
Ren natur, frisk luft, rent vatten, en livsfrämjande miljö.
Så att livet är värt att delta i.

För att vi ska vara tillgängliga för livets underverk behövs en nödvändig balans inom oss.

Att ha balans på samtliga nivåer möjliggör att vi kan leva hela livet som ett fullt spektrum med gynnsamma möjligheter.

Din egna kropp är den mest sofistikerade form som du har tillgång till.

Uppmärksamhet behövs för att förstå helheten i vad det verkligen betyder att vara människa.

Vi upplever den här verkligheten inifrån kroppen. Därför har vi en naturligt sund och hälsosam balans i kroppen, för att den upplevelsen ska vara så nära verklig som möjligt.

När vi är fyllda med välmående och har hälsa, så hjälps vi åt att främja livet så som vi känner till det.

Med vishet vet du vad som behöver göras, varför, hur och när det behövs, samt vad som sker när det är gjort. Vishet är att även göra det. Detta är ofta små gärningar med omfattande gynnsamma följder, som att så ett frö som växer till ett stort träd och ger mat i hundratals år.

Vishet medför största möjliga lycka för allt levande omkring oss, samt balans och harmoni i tillvaron. Det är att använda kunskap korrekt.

Vishet är den mänskliga egenskapen att harmoniskt relatera sig själv och sitt levnadssätt till naturens process, så att den lyfter oss. Egenskapen att harmoniskt relatera till varandra, så att vi uppnår varandras lyckliga och frivilliga samarbete, vilket hjälper oss att förverkliga en harmonisk integration med livet. Vishet är även insikt i, respekt för och förankring i sådant som är evigt, fundamentalt och universellt.

Vishet är ett ord som riktar oss till en djupare innebörd än all intelligens, kunskap och förstånd. Tillsammans med dessa egenskaper, följer även förmågan att kunna fatta de bästa besluten i totala sammanhang. Vishet kan ses som intelligens i kombination med erfarenhet och visheten växer med tiden, genom viljan att odla vishet.

Vishet kommer med att höger och vänster hjärnhalva samverkar harmoniskt.
Vårt naturliga sätt att vara är som en helhet. Den vidsynta kraft som kommer med att våra kroppar och sinnen samverkar för det högsta goda. Den briljans som främjar den upplysta kärleken, lyckan och friden som vi föds för att främja och för att leva i.

Vi längtar tillsammans för att harmonisera med hela den här existensen, med livet, med den här mänskliga möjligheten och med det här medvetandet som vi känner som det mänskliga.

Att leva livet med värdighet och att lyckas nå allt som är minnesvärt och trivsamt.

Vi kan välja att inkluderas i livet med kvalité.

Det här är en möjlighet för oss. När vi korrigerar oss själva till den här möjligheten och riktar oss till det bästa för alla, så återfår vi genast livets inbjudan och återförs till att naturligt grunda den mänskliga balansen.

När det här sker, så är livets riklighet och under inför oss, med mirakel som följer mirakel och det enda vi behöver göra är att vara människor. Det är det vi verkligen, innerligt och på samtliga nivåer vill vara. Varje cell i kroppen och det DNA som ständigt förnyar kroppen är redan sysselsatt med att skapa en människa sedan föreningen i den första cellen.

Vi behöver tillåta det att ske. Var en människa. Det inkluderar alla möjligheter. Vad du än försöker att bli är det en människa som blir det. Vad du än försöker att bli så inse att du är en människa. Det är vad din kropp är sysselsatt med att bli.

Vi riktar in våra aktiviteter till det mest lättsamma; en dynamiskt harmonisk tillvaro.
Vi normaliserar vår längtan till att vaket och med närvaro leva gemensamt, så att erfarenheten i livet är vacker och så att det nuvarande är angenämt.

Vi vill känna det högsta tillståndet hållbar lycka och varaktigt välmående.

Jag ber dig att delta.
Vad vill vi verkligen göra för livet här?

Naturen har vissa cykler.

Jordklotets rotation, månens rotation kring jorden och jordens rotation kring solen, är exempel på cykler som påverkar naturen, som i sin tur påverkar samtliga livsformer.

När vi följer vår cirkadiska rytm och våra naturliga cykler, så att dessa är i harmoni med resterande processer i skapelsen, harmoniserar vi naturligt i livets samtliga aspekter.

Det här handlar om insikt i den fulla potentialen för oss människor.

När vi samlar kraften inom oss och lär oss att justeras i linje med det naturliga flödet och med den naturliga rytmen, så resonerar vi i samklang med hela kosmos. Då följer vi det naturliga levnadssättet att möjliggöra oss själva.

Vad vi än har kapacitet till, är hur vi kommer att fungera och våra förmågor kan utvecklas.

Förmågor som främjar vakenhet, välmående, livsglädje och kvalité i livet är relevanta att utveckla.

Dessa är dessutom lätta, eftersom de utvecklas naturligt. Det är så lätt som att tillåta, alltså att tacksamt acceptera.

Den mänskliga kroppen har en naturlig utveckling som vi kan fokusera vår viljestyrka till att främja.

Att främja och återinföras till det gör vi genom att sätta den riktning som är i enlighet med hur verkligheten är strukturerad.

Den naturliga, mänskliga processen med kärlek, hälsa, sanning, lycka, glädje, liv, frid, harmoni, balans, livsnjutning och närvaro tillkommer följsamt i det skeendet.

När den riktningen är satt och vi har gjort det valet, så har det redan skett och vi är i upplevelsen där dessa förutsättningar är vår grund.

Vi söker att finna värde i varandra som människor för vad vi är och vad vi gör med våra givna förutsättningar är meningsfullt.

Vi formar vår kropp och vårt sinne till att leva med närvaro. Så att i varje situation som än sker, agerar vi i riktning till hälsa och kärlek.

Eftersom kvalitén i vårt varande och hur väl kroppen och sinnet fungerar, är det som formar vår existens.

Vi formar vår mentala duglighet för att aktivera våra förmågor, så att vi kan samverka för allas bästa.

Vi fokuserar på att göra det som är relevant i varje situation som vi existerar. Alltså göra allt som är behövligt för gemensam välgång, lycka, kärlek, hälsa och att göra det väl.

Vi lever alltså på det vis då vi vet, känner, upplever och förverkligar de naturliga idealen för mänskligheten som vårt sätt att existera.

När vi välkomnar livets djupaste dimensioner så låter vi vår vilja, vår energi, våra emotioner, våra känslor, våra sinnen och våra kroppar att inspireras med sådant som kärlek, sanning, liv, vishet och frihet.

När vi lever så som vi är menade att leva, så lever vi naturligt i livet med högsta tillgängliga välmående.

Vi existerar för att varaktigt skapa kontinuerlig välfärd, så att vår intelligens spirar till en helhet.

Det här kallar vi för mänskligt medvetande.

När vi vi lever i enlighet med skapelsen, så tänker vi sanningsenliga tankar och lever livet sanningsenligt.

Det är det här lyckliga och välmående levnadssättet som vi har menats för.

När vi väljer att leva i sanningen om vad vi är, som människor, är allting vi gör till nytta för alla och allting omkring oss.

Den här möjligheten är designad i varje människas genetik.

Hur kan jag hålla en vaken, medveten, mänsklig närvaro, i varje stund, varje dag?
Som en människa, en samarbetande vårdnadshavare som jag har förutsättning att vara, för livet och den här planeten?
Det här handlar om att omfamna sanning, själva källan till skönhet.

Mänskligheten behöver kännetecknas som kärleksfull.

Låt oss välja livet enligt livets villkor.
Livet är redan del i planeten enligt planetens villkor.
Planeten är i resterande Universum enligt Universums villkor.

Vårat vidsträckta Universum rymmer många underverk som alla är sammanlänkade.
Våran levande skapare styr hela verkligheten och Universum flödar genom naturlagar som gör att allt sker som ett organiserat och progressivt flöde.

Dessa naturlagar innefattar fysiska lagar och subtila lagar.

De fysiska lagarna känner vi till genom vad vi kan observera och bevisa med experiment.

De subtila lagarna relaterar till det medvetna, sådant som vi kan uppleva, känna, erfara och inse.

Samtliga naturlagar samverkar i en harmoni.

Vi är del i det här Universumet och i samverkan med allting.

På samma sätt som vi, med mirakulösa undantag, är underordnade de fysiska lagarna, så är det gynnsamt att förstå och leva i samklang med de subtila naturlagarna.

Det är ytterst gynnsamt att kunna och underordna sig naturlagarna, vilket är att leva sanningsenligt.

Det är att acceptera ansvar, alltså våran förmåga att svara an på de skeenden som pågår i verkligheten.

När vi lever sanningsenligt, så belönas vi med frihet.

Vi vill ha allt underbart

Kroppen, sinnet, känslorna, emotionerna, vår grundstämning, omgivningen, naturen, livet och resten.

Vi behöver därför åtminstone leva med en idealisk vision för planeten och livet, så att livet sker så som vi vill.

När vår ambition för den här planeten är så som vi gemensamt vill, alltså rättvis, så riktar vi våra tankar och känslor till det.

Det här kommer med villigheten att söka förståelsen för och att införliva den mänskliga naturens sanning.

Det är vad vi har förts till att vara.

Ett hus fyllt med kärlek är ett hem.

I en familj ingår alla och är ihågkomna, gynnade, stöttade och inkluderade.

Familjekärlek betyder att det finns respekt och glädje för varandras liv och det är den trygga frid som alla främjar fritt.

Att vara en familj betyder att vi är något väldigt underbart.
Det betyder att vi är älskade i hela livet.

Styrkan i familjen kommer genom lojalitet tillsammans och att familjen är i synergi med mänskligheten och livet som helhet.
Familjekärlek tar fram det bästa hos människor, eftersom det förblir ett mått på vår stabilitet, eftersom det mäter vår känsla för lojalitet.

Familjeliv är den ultimata karriären.
All övrig sysselsättning finns endast för syftet att stödja familjernas hem.

Runt familjen och hemmet stärks och upprätthålls alla mänsklighetens största dygder.

Ett hem är där kärleken skapar.
Tacksamhet förnyas ständigt där det finns samlevnad.

Välmående är vår fundamentala natur.
När vi, enligt vår natur, mår väl, är vår upplevelse välmående i samtliga situationer som kommer med det.

Eftersom att då ser vi livet som det är och likt barn, som fortfarande har den mänskliga naturen, åtnjuter vi lycka helt enkelt genom den mänskliga naturen.

Det här är den vackra skönheten som kommer med sanningen att; i varje stund kan vi rikta oss till att föras närmare ett värdigt ideal.

När vi väljer att villigt acceptera tiden och erfarenheten som medför att vi normaliserar oss till det mänskliga levnadssättet.

Fritt val innebär att vi har en frihet att vara hur vi än vill vara i varje stund.

Allt har vi fått fritt och hela den här majestätiska skapelsen flödar kontinuerligt.

Varje morgon och varje kväll så sker en beundransvärd soluppgång och solnedgång, tillgängligt att skåda, helt fritt.

Vi har frukter, nötter och bär att äta, blommor som doftar ljuvligt, vackra landskap och skogar att vandra i.

I varje stund kan vi njuta det stillsamma behaget att andas, helt fritt.

Livet är tillgängligt att åtnjuta och den mest betydande aspekten i livet, det fria valet att välja livet, finns tillgängligt i varje stund.

Vi påminner oss själva helt enkelt att "Ja, vi vill känna livet. Vi vill integreras i livet. Vi vill leva enligt den mänskliga naturen som spirar inom oss.”

Vi vill väckas till att närvara i vår livlighet, för att uppmärksamma livet och uppleva livsglädje.

Att i sanning värdesätta skaparen och skapelsen är att leva lyckligt, kärleksfullt och hälsosamt, samt att interagera i livet med tacksam vördnad för livet och skaparen.

När vi talar om energier, så talar vi konkret om biokemiska processer och cykler i kroppen, samt de naturliga faktorer som interagerar med dessa. Sådant som blodcirkulation, ämnesomsättning, hormoner, feromoner, naturkrafter och neurokemiska processer, i hjärnan och i det centrala nervsystemet.

Vi lever i vårt naturliga, balanserade varande, då alla dessa system i kroppen samverkar i balans.

När vi då talar om balans, så talar vi om att det råder en harmoni inom oss.

Även när det här behöver en hel del övning, så är det lättare än att styra över tid.
Med övning når vi också lättnad.

När vi har övat upp vår förmåga att balansera våra energier, det vill säga våra inre processer i kroppen och samspelet mellan de olika system som kroppen utgör, så har vi satt riktning i livet.

När vi har övat upp förmågan att släppa vår världsuppfattning, för att se verkligheten som den är, då råder vi över kvalitén i vår dagliga erfarenhet.

Vi har möjlighet att frigöras från tendenser, som resulterar ur de vanor och den intellektuella information som bygger upp dessa tendenser.

Att leva med närvaro medför att känna hur verkligheten än känns i de situationer vi är.
Det betyder just även att vi känner när det känns svårt, för att finna korrekt riktning i det.

Börja med att känna det, att acceptera det och att göra vad som behövs med det.

Att ta sig tillfälle att bara sitta, att känna vad som än känns när vi låter axlarnas muskler mjukna och låter kroppen normaliseras.

Hur det än känns.

Det här betyder att vi tillåter någonting absolut underbart att ske för oss själva.
Att låta normaliseringsprocessen inuti kroppen, sinnet, nervsystemet och allt som sker inom oss att balanseras till varandra.
Varje sådan stund är en investering i välmående.
För att se att vi har en medfödd förmåga att frigöras med tillit, så öppnas en ny klarhet upp.

Känn hur du känner, se med klarhet och tillåt att uppleva hela spektrumet med emotioner.
Välj aktivt att se det värdefulla och helt fria i livets gåva.
Sprid uppskattning för det och tacka människor.
Var aktivt medmänsklig med intentionen att stödja och upplyfta på något sätt, helt fritt.
Så att vi för varandra till hälsa, gemensamhet, lycka och frid.
Knyt varje dag an till syfte och se hur daglig aktivitet är i linje med högre mål, så att vi kan hjälpas åt och bidra till mänskligheten och till livet.

Livnär en vänlig relation med din kropp.

Ät läkande mat, vila och förnyas, finn sätt att ge energi till ditt sinne, kroppen och relationen med verkligheten.

Få en känsla för möjligheter och en förnyad chans i livet.

Teknologi betyder läran om det artificiella.

Eftersom det finns en fundamental förståelse och kunskap kan teknik framställas ur denna.

Förståelsen för och kunskapen om verkligheten, livet och naturen, alltså det fundamentala, eviga och universella, har yttersta betydelse.

Varje genuin människa söker den intuitiva förståelsen gällande den mänskliga naturen och livet, som vi är del i.

Att förhöja kvalitén i kroppens funktion med ett levnadssätt som innebär kärlek, hälsa, klartänkthet och friska emotioner.

Livsglädje och livskvalitet är helt avgörande.

Allting som du berör förbättras då, helt enkelt genom att du finns och får förstå verkligheten, livet, vår mänskliga natur och din egen kropp.

Så att allt i din närhet förhöjs och så att allt du gör innehar värde.

Livets natur är sådan att vår iakttagelseförmåga är erfarenhetsbaserad.

Det handlar om närvaro, inkluderande, harmoni och integration.

För att vi ska kunna ha hälsa, fred, frihet, kärlek och rättvisa, behöver vi gemensamt främja livet på den här planeten som vi har.

För livet behöver vi tänka jordkvalité, rötter, näring, vatten, luft och sol.

Vi behöver tänka samverkan, hälsa, klimat, liv och natur.

Planetens förutsättningar och naturliga processer är det som genererar livskvalitet för samtliga. Vi behöver åter delta i livet och nyttja solens energi i enlighet med naturen, till fördel för livet på hela planeten.

Det här är vårt främsta intresse som människor.
Det är den mänskliga naturen.

När vi ser varandra som människor och när vi bryr oss om varandra och vårt gemensamma välmående, ser vi också de behov, som vi har gemensamt med allt liv.

Situationen som råder och den möjlighet vi har, som vi alltid har, är att delta i planetens ekosystem och vara en gynnsam deltagare i livet.

Detta är det behov som vi behöver fylla här.

Att vårda planeten i detta liv som vi har skapats till, det är vårt syfte på jorden.

Människor har människokroppar.
Vi har vissa behov för att fungera korrekt.
Kroppen är designad för hälsa, välmående, lycka, kärlek och liv.

Det upplevs när vi sysselsätter oss med sådan aktivitet som är i enlighet med vårat syfte i den naturliga process som pågår på den här planeten.

I kroppen så sker en kontinuerlig förnyelse.
Den mänskliga formen tillverkas.

I den här processen behöver vissa ämnen tillföras.

Syre tillförs med andningen.
Vatten tillförs främst med vätskeinnehållet i kosten samt när vi dricker.

Med en naturlig kost för människokroppen menas det material som behöver tillföras som näring.

Vissa ämnen har visats vara nödvändiga och ämnade att tillföras kroppen, så att kroppen ska kunna tillgodose samtliga organs behov.

Så att vad som kallas hälsa, friskhet eller helighet, är rådande.

När någonting äts, så sker vissa processer för att sortera ut näringen. Det sker även en påverkan. Vid matsmältningen så transformeras maten.

Beståndsdelarna i det material som vi äter delas då upp.
Kolhydrater spjälkas till glukos och fruktos, fetter och oljor spjälkas till fettsyror och proteiner spjälkas till aminosyror.

I kroppen används hormoner.

Vissa kan produceras i kroppen och vissa behöver tillföras.

Vitamin D är ett exempel på ett hormon som produceras på huden i solskenet.
Det är ett fettlösligt förstadie till ett hormon, vilket specificerar vilka sammanhang det kan användas i.
Vitamin D kontrollerar ungefär 4% av mänskliga gener.

Andra signalsubstanser och hormoner som serotonin, dopamin och oxytocin produceras i kroppen.
För att dessa ska kunna produceras i korrekt mängd behövs det material tillgängligt som är nödvändigt för att producera dessa.

När vi till exempel äter en frukt, så kommer en viss mängd av materialet att tas upp i kroppen. Till exempel fruktosen, vattnet, aminosyrorna, fettsyrorna, vitaminer och flavonoider.

Vissa födoämnen innehåller sådant som är gynnsamt för kroppen och organismerna som ingår i människokroppens konstitution.

Dessa är hälsosamma, alltså helande, mänskligt menade.

Den sysselsättning vi har behöver främja det välmående vi har designats för att uppleva.

Det högsta välmående vi kan uppleva är när omgivningen innehåller allt det och i synnerhet det som behövs för att vi ska ha möjlighet att må väl.

Så att den mat som finns tillgänglig att äta, det vatten som finns tillgängligt att dricka och den luft som finns tillgänglig att andas, främjar det välmående som vi har designats för.

Det som behövs i kroppen för välmående är sådant som finns i sådant vi kallar för frukter och fröbärande växter.

Dessa innehåller vitaminer, mineraler, vatten, fibrer, polyfenoler, flavonoider och allt annat som täcker våra näringsbehov.

Det är nödvändigt att tillföra kroppen sådant för att kontinuerligt välmående ska vara möjligt, vilket gäller samtliga människor.

Ser vi till genetiken, så är ungefär 99,81% exakt likadant för alla människor. Det behöver vara just så.
0,19% är skillnaden som gör oss anpassningsbara till de olika omgivningar som vi kan leva i.

Tro är att leva med den fulla övertygelsen att verkligheten existerar med ett syfte som är fördelaktigt för oss människor på den här planeten.
När dessa omständigheter är rådande för oss människor så är det även till fördel för allt annat liv, hela biosfären på den här planeten.

Då består biosfären, atmosfären, hydrosfären och litosfärens yta till sådant som är gynnsamt för vår existens. Då finns samtliga livsformer som utgör biosfären tillgängliga inom sådana mängder och i en sådan samverkan att det är till fördel för vår existens och samtliga livsformer.

Tro handlar om en sådan övertygelse att det här är bestämt att förverkligas. Att verkligheten är en levande, medveten och intelligent entitet som vi ingår i.

Att ingå i det följer med ett fritt val att välja det.

Välj det nu.

Det handlar om en fullkomlig övertygelse som följt med insikt, alltså förståelsen för att det är det enda möjliga rådande tillståndet på den här planeten som är meningsfullt, om den mänskliga existensen och livet här ska ha någon mening.

Att syftet är varaktigt välmående och lycka.

Att ha tro är att ha ett sådant fokus, en sådan förväntan och en sådan riktning. Att ens aktiviteter är till fördel för det bästa, det rätta, alltså en sådan existens.
Vad som gör en sådan existens möjlig är sådant som intelligens, kärlek och insikten att verkligheten medvetet är arrangerad, ordnad och kontrollerad med en kärleksfull vilja.

Det vi kan göra är att acceptera de rådande villkoren i verkligheten. Vi kan även korrigera den anknytning vi har till verkligheten så att den är överens med hur verkligheten faktiskt är. Det här sker genom att vi tillåter att det sker.

På samma sätt som vi har ett visst mått medvetenhet, hur vi än beskriver det, så har även verkligheten medvetenhet, vem än denna medvetenhet hänvisar till. Hur det än beskrivs med de ord och språk som vi har tillgängliga, är det så.

Tro medför att kunna leva med en viss förväntan att allt kommer att förverkligas i enlighet med en process som är gynnsam för samtligas existens. Förutsatt att vi väljer att medverka i och att ingå i denna process. Det är värt vördnad och tacksamhet.

Viktigare än förklaringar och beskrivningar om hur detta sker, är att vara i det som syftas till och att uppleva verkligheten sådan. Vilka ljud vi än må producera med kroppens talorgan, så är det vi försöker beskriva relevant.

Vad än det är som är till det bästa för samtliga och värt att sätta tro till att förvänta sig, sätter vi tro till.
Tro sätter vi till sådant som är tro värdigt.

Det tycks vara en sådan existens som är fördelaktig för vår existens. En förenad mänsklighet i vad vi kallar kärlek, i vad vi kallar för liv, i lycka, för evigt.

Det handlar om att frigöra sig och att korrigera identifikation med ett stilla sinne.
Med ett stilla sinne, så vet vi intuitivt vad som behöver ske.

Vi har en enda tillhörighet och det är i livets process som en mänsklighet, en mänsklig enighet.

Mänsklighetens roll i livet på vår planet är gemensamt vårdnadshavande.

När vi villigt söker att se klart, så önskar vi se verkligheten som den är.

När vi vill uppfatta livet, just så som det är och när vi vill interagera i livet just så som det är, så öppnar vi oss för den mänskliga upplevelsens fulla spektrum.

Varje människa har haft erfarenheten att frigöras från identitet vid engagemang med någonting. Det finns ständigt här i nuet, som vi vill in i.

Det är dessa stunder som vi ständigt vill finna och som har verklig betydelse.

När vi får inspiration, så behöver vi ha förberett oss för inspirerad aktivitet.

Intellektet är en mental förmåga som vi har.

Den mänskliga intelligensen inkluderar intellektet och är i förening med verkligheten.

Intellektets funktion är att hantera den begränsade informationsmängd som vi har samlat, den tankeprocess som är begränsad till minne och information.

När vår förmåga att uppfatta livet är naturlig, så är också vår förmåga att interagera med verkligheten naturlig och följsam.

Det handlar om liv och mänskligt välbefinnande, om liv, harmoni och kärlek.

Insikterna och förståelsen för mänskligt välmående behöver vara grundat i varje människa, så att vi naturligt brukar den och så att den spirar genom oss.

Det här är någonting naturligt att hålla vid, hur vi upplever livet och hur vi påverkar livet, vilket är betydelsefullt.

Det här kommer med den mest uppenbara och lättsamma inre erfarenheten.

Att se allt så som det faktiskt är, kommer från den helt naturliga intelligensen inom oss.

Ett enkelt sätt att se detta är att; inom dig finns förutsättningarna för att skapa en mänsklig kropp utifrån den mat, de intryck och de erfarenheter som du väljer.

Det här är den universella intelligens som existerar bortom tankeprocessen.

Vi förbättrar dessa förmågor att interagera med livet och verkligheten bortom de sensoriska funktionerna.

När vi lever enligt de fundamentala aspekterna hos verkligheten och sanningen som förutsätter liv, då vill vi ha en naturlig relation med existensen, så som allt sker inom och omkring oss.

Vi har självklart en medfödd potential för att relatera till allt som människor.
Att verkligen känna och förstå någon med kärlek är att omfamna den möjligheten.

Att relatera till varandra är att upptäcka varandra genom djup erfarenhet.
Genom att tillåta vår kärleksfulla natur, så kan vi relatera till livet.

Att känna och förstå verkligheten och livet med kärlek, är även att omfamna möjligheten att relatera direkt till verkligheten.

Att älska innebär att främja kärlek.

Att främja varandras förmåga att känna oss själva, att känna varandra, att känna livet och att känna, förstå, älska och relatera till verkligheten. I relation till Universum finns skaparen, i likhet med vad du är i relation till kroppen.

Bortom intellektet och minnet finns ren intelligens.

Verkligheten knyter vi an till genom vishet, intuition, förstånd och insikt.
Då når vi dessa dimensioner hos vår mänskliga intelligens.

Alltså en direkt relation med verkligheten och allt som är fundamentalt, evigt och universellt.

Det är då lycka, välgång, kreativitet och inspiration är det naturliga flödet vi existerar i.

Det är när vi har förmågan att leva enligt vår natur och när vi verkligen kan utforska mänskligt medvetande.

Att nå en intelligens som inbjuder oss att ha tillgång till hela existensen. Det är en öppen möjlighet och vi gör då sådant som är bäst för samtliga, vilket följaktligen även är det som är bäst för oss själva, eftersom vi existerar i interaktion med allt.

Den mänskliga kroppen är den mest sofistikerade form som du har tillgång till i hela verkligheten. Du behöver förstå hur den fungerar, eftersom när vi förstår hur vi fungerar, så vet vi hur vi gör det bästa vi kan göra med oss själva, för varandra.

Det är varje människas rättighet och nödvändighet att vara behaglig att umgås med och att vara nära, så att vi naturligt utstrålar välmående på varje sätt. Så att vi kan leva med vakenhet och aktiv medkänsla.

Att vi är mänskliga gör livet väl för samtliga.

När vi vill känna livet behöver vi uppmärksamma livet, samt ta in och acceptera livets gåva.

Självinsikt handlar om att se någonting om sig själv som redan är och alltid har varit.
Det handlar om att se det mest uppenbara.
Att inse att "jag är en människa" och vad det innebär.
Vilka möjligheter det innebär och vilka behov det innefattar.

Du har en människokropp, du behöver förstå hur den fungerar och hur du tar hand om den.

Plötsligt så upplever du det mest uppenbara, det mest grundläggande och mest enkla möjliga för en människa.

Att du är människa och att vara människa är den högsta tillgängliga möjligheten som du har. Det är den högsta möjligheten du någonsin kommer att ha som människa.

Med att acceptera sin mänsklighet följer att bli helt fylld med liv, kärlek och lycka.
Att blomma ut i glädje, bara genom det naturliga som följer med att ha en hälsosam kropp och ett mänskligt sinne.

Vad vi kallar för kroppen och vad vi kallar för sinnet är något som ackumuleras över tid med att vi äter och när vi upplever.

Vad du ackumulerar kan vara ditt att förfoga över. Du är alltså någonting annat än kroppen och något annat än sinnet.

Du har en kropp och du har ett sinne.
Dessa är i interaktion med dig och med dessa interagerar du med omgivningen.

Den här planeten är en produkt från Universums cykler över tid.

Livet på planeten är ett resultat från kosmiska cykler såsom stjärnornas, vår närmaste stjärna solens, planeternas, den här planetens och månens cykler.

Vi kan rätta in oss enligt dessa kosmiska rytmer och leva i harmoni med denna process, vårat naturliga sätt att vara.
Det är det mest hälsosamma sättet som vi är designade för och det är ett sätt att leva för att garanterat nå lycka och frigörelse.

När vi har tillräcklig anledning, så kan vi förnimma allt.
Då ser vi tacksamt att allt är mirakulöst.
Med sådan hängivenhet, så är allt som kommer ens väg underbart, allt som kommer till en är näringsgivande.

Att existera här i harmoni med skapelsen och med skaparen, förenad med allting.

Vi ger allt som är värt att älska, vi lär oss att få med glädje och att sprida livet som spirar inom oss.

Ifall något annat än vad du önskar kommer in i ditt sinne, sätt dig ner och fokusera i rätt riktning.
Använd din förmåga till någonting gynnsamt, så att du åtminstone kan glädjas åt det som sker inom dig.

Detta privilegium har varje människa.

När vi lever medvetet, uppmärksamt och med närvaro, så gör vi saker på ett vaket sätt.

I varje stund som vi är vakna, så har det betydelse hur mycket vi kan utföra medvetet.
Kroppen, sinnet, tankarna, emotioner, val, allting.
Till vilken grad kan vi föra oss medvetet?

När vi väljer att vara människor, så har vi tillräckligt med uppmärksamhet och medvetenhet att leva livet till fullo, vilket dessutom är det mest basala och naturliga sättet att vara som människa.

Det var så vi föddes.

Det finns i varje stund tillfälle att medvetet se livet.

Hur vi än för oss, behöver det vara genom medvetet val.
Allt handlar om hur vi gör saker och så som vi agerar påverkar vi även livet.

När vi är fyllda med sådant som kärlek, sanning och hälsa, så gör vi det som bäst.

Vi behöver agera så elegant och mänskligt som möjligt.

Vi behöver känna oss delaktiga i livet.

Vi behöver klarhet, vald tid varje dag, för att se allt så som det är.
Så att vi kan se möjligheterna, vad vi kan göra med det här livet vi har här på planeten, som vi är del i, gemensamt med många miljoner arter.

Vi behöver samarbeta för det bästa vi kan göra med livet här.

Vad än den högsta möjligheten är här på planeten är vårt ansvar att leva för.

Det är vår riktning.

När vi vill förbättras och nå nära ett värdigt ideal, innefattar detta en aktivitet och den riktningen är fundamental.

Den enda gynnsamma riktningen är förstås sådan att den främjar välmående och liv för samtliga, vilket även medför välsignelser för samtliga, helt naturligt.

All aktivitet medför då välfärd, genom att vidga omfattningen till att innefatta hela livet och mänskligheten.

Vår intention är att gynna samtliga enligt vår bästa förmåga.

Allt detta sker för oss genom hur naturen agerar, när vi väljer att leva i enlighet med naturen här.

Ett fördjupat engagemang med livet innebär att söka nå ända in till livets kärna och källa.

Vi kan nå ända in till livets kärnpunkt när vi har viljan att uppmärksamma livets detaljer.

När vi har viljan att fokusera nödvändig uppmärksamhet till någonting, så visar det sig för oss.

När vi uppmärksammar livet och tar detta fokus djupare, så öppnas själva skapelsens källa, en levande verklighet, upp inför oss.

När mänskligt medvetande är betydligt fokuserat och anfört i enlighet med sanning, så är vi en gemensam del i livet.

Det vi har att verka med i det här Universumet är kroppen och sinnet och vi kan förfina dessa till bidragande för allting och samtliga i livet på den här planeten.

Då blir även allting gynnsamt tillgängligt som ett resultat som följer med att vi har förmågan att räcka oss bortom kroppens och sinnets begränsningar.

Det är själva interaktionens natur som medför resultat i våra aktiviteter.

Det är så som existensen är strukturerad.

Insikt, riktning och aktivitet är nödvändigt.

Detta behöver även vara i harmoni enligt resterande faktorer i verkligheten och den naturliga processens flöde, rytmer och cykler.

När våra aktiviteter är i harmoniskt samspel med vår omgivning, så flödar även välsignelser åter till oss.

Att öva förmågan att tillåta är näringsgivande för vår förmåga till anpassning och naturlig intuition.

Den här planeten är designad för att producera allt som är gynnsamt för liv, vilket även vi människor är.

Handlingar är begränsade till de situationer där dessa utförs, och tillåtande medför ett helt spektrum med möjligheter och variation.

Det är uppenbart att vi genomför aktivitet.
På vilket sätt påverkar vi allting och vad returnerar denna påverkan?

Samtliga längtar för att nå lycka.
Det är fullkomligt och absolut nödvändigt att förstå att varaktig lycka enbart följer med ett liv med både kärlek och hälsa.
Att vi ser på våra aktiviteter med klarhet.

Vissa aktiviteter medför underbara följdverkningar och genom att förstå de fundamentala mekanismerna i hur vi framställer livgivande och lyckobringande följder, så har vi ett sinne för liv och mänsklighet.

Då känner vi vår tillhörighet i existensen.

När vi fungerar genom vår mänsklighet och fokuserar vår uppmärksamhet till vår intuition och vill frambringa sådana konsekvenser som är till det bästa för samtliga, flödar all nödvändig aktivitet genom oss.

Det är som det behöver vara.

Vi existerar i livet med en viss garanti att vår aktivitet är värdefull, så att vi är värdiga och har ett existensberättigande på den här planeten.

Att leva genom vår mänsklighet innebär att vi lever för att integreras i biosfären på sätt som är till det bästa för så många som möjligt, så att vårt levnadssätt följer med intelligens, kärlek och närvaro.

Genom att vi tillåter, så sker livet med lätthet och vår existens här visar sig meningsfull.

Så, korrekt riktning tillsammans med aktivitet och det lättsamma i att tillåta är nödvändigt.

När vi har detta samtidigt, gör vi väl i att se sådan lycka och tur med tacksamhet.

Att villigt göra allt som är möjligt och att samtidigt söka för att se de bästa möjligheterna, med sinne för elegans och för att invänta alla naturliga processer som behöver ske.

Vi är alltid tillgängliga för verklighetens kärlek.

När vi frigör oss in i det gemensamma, så förundras vi över miraklet med att vi existerar.

När vi lever frigjorda och helt enkelt är mänskliga, så sköljer kärleken över oss.

Att se denna gåva är i sig en gåva.

Vi är samtliga i verklighetens vård och vi är ständigt inbjudna att förfina vår förmåga att få näring från den vårdande kärleken omkring oss.

Vi är tillgängliga för verklighetens kärlek.

Vi vill vara så med varandra, så att vi kan uppleva allting tillsammans, för att främja livet och ge näring till det flöde som kommer med kärleken.

Alla vill vara en del i det och tillsammans utstråla tacksamhet.

Se den underbart vackra himlen, den strålande solen, stjärnhimlen och månen, naturen, vackra blommor, allt liv, aptitliga frukter och näringsgivande växter.

Den här planeten fullkomligen slår ut i liv och kärlek, det är så den är skapad. Luften som vi andas och det livgivande vattnet, allt som finns tillgängligt att se, höra, känna och uppleva i skapelsens underverk. När vi tillåter oss att se miraklet, så är allt fullständigt kärleksfullt.

Se på en plats där naturen har fått råda en lång tid. Det råder ett synbart harmoniskt samspel i sådana områden. Se på en blomma som har slagit ut och se den aktiva kärleken hos vår gemensamma skapare. Kärleken är aktiv i varje blomma precis som i varje människa. När tillräcklig uppmärksamhet riktas till någonting levande, så ser vi att varje livsform har gjorts med en enormt varsam noggrannhet. När vi riktar oss till mänsklighet, så kan vi se livets betydelsefulla detaljer.

Med en viss öppenhet, så tillåter vi möjligheten att beröras och erfarenheten kan vistas inom oss. När upplevelser kommer, välkomna dem och tillåt vad som når dig att upplevas. Se det, känn det och upplev det. Släpp spänningar och låt det ske. Bjud in hälsosamma upplevelser att komma och vara med dig.

Vad är det som mänskligheten behöver mest? Känn igen det och minns det, därför att svaren kommer emellanåt till oss och välsignelser kommer med önskan att finna dem. Den största möjligheten här är vi människor. Allt annat är som det ska. För varje människa som följer livet så strålar en mängd välsignelser kring denna. Vi behöver klargöra oss för denna gemensamma verklighet som vi är i. Det är sunt för oss människor att investera våra intressen till det som behövs mest.

Mirakel sker. Mirakel är händelser som sker utanför vår logiska uppfattningsförmåga. Det betyder, händelser som är bortom vad du hittills har definierat som möjligt. Allteftersom vår logik vidgas, behöver vi acceptera att verkligheten är väl bortom gränsen för mänsklig logik.

Påverkan vi har i existensen är vad som har betydelse för livets kvalitet. Framsteg behöver vara i riktning för välfärd. Livets estetik och att glädjas över gemensamma framsteg till en underbar tillvaro på planeten, är meningsfulla värden att leva för.

När livet berör oss, ser vi att det är långt bortom tankar och emotioner. Verkligheten har ett större värde än den dramatik som sker i sinnet. Vi behöver kunna frigöras till och nå in i det som har verkligt värde.

Vad vi lever för behöver vara källan till vår hälsa, vår frigörelse och vårt engagemang med livet.
Om vi bör sträcka oss för att nå någonting, bör det progressivt förra oss till hälsa, klartänkthet, kärleksfulla relationer, lättsamhet, ymnighet och friska emotioner.

Livet sker här. När du når kopplingen till livet som finns inom dig, så är det en dragningskraft som utstrålar vitalitet, klarhet och livfull energi.
Med varje steg och i varje andetag har vi potentialen att komma närmare en upplyst vakenhet och medveten existens.
Vi behöver erkänna livets värde och känna det underbara i vad vi människor verkligen är.
Vår gemensamma upplevelse behöver vara vacker, för alla. Detta är möjligheten som vi ständigt har inför oss.

När intelligensen fungerar, när vår känslighet fungerar och när övriga förmågor i vårt varande är i aktiv samverkan, så är våra erfarenheter betydelsefulla. Med en fungerande närvaro och med hälsa, sker saker självmant för oss.

Barn behöver en stabil, trivsam, kärleksfull, trygg, ordnad och glad atmosfär för att växa.
Mänsklighetens ansvar är att hålla våra barn i en älskande och meningsfull inkubation.
Vi förväntas växa upp till att vara genuina människor.
Livets riklighet följer med att kommande generation är human.

När våra barn växer in i detta är allt som finns tillgängligt väl för mänskligheten.
Då ser vi att livet är en glädjefylld och frigörande upplevelse att uppfostra våra barn till.

När luftkvalitén är bra så är himlens kvalité bra. När himlens kvalité är bra så är planetens skydd bra och det inkommande solljusets kvalité är bra.
När naturens och planetens förutsättningar för liv är gynnsamma, så är vår existens här meningsfull.

Den här planeten är vårt hem och vi behöver acceptera och existera enligt villkoren här.

Att mogna betyder att vart du än är, så har du bibehållen insikt i sanning. Då är en säker färd möjlig.

När du har rättat in dig i enlighet med skapelsens ursprung, så färdas du till liv.
När du väljer existensens suverän som bästa vän och guide, så förs du in i vad som verkligen är möjligt.

Frigörelse initieras med sanningen. Vi får frigörelse bortom varje vana. Med sanningen så riktas vi till liv och denna frigörande process sker naturligt för oss.
Det här är vitalt eftersom det fungerar och alltid har fungerat. När vi vill till livet enligt de förutsättningar som existensen har, då har vi hela existensen till stöd.
Intresse för sanning innebär att låta sanningen vara auktoritet och intressera sig för det verkliga.
När du vill veta, så har du öppnat dig inför kunskap och vishetens välsignelse, med viljan att veta.
Som människa, i mänsklig enighet, i livet, enligt förutsättningarna på den här planeten.

Att fungera bortom vanor betyder att leva medvetet. Det stora och vackra i att vara människa är att vi har begåvats med förmågan att närvara medvetet.

Livet är större än vad vi är.
Vi existerar som del i livet på den här planeten och i verkligheten är vi del i detta Universum.

Upplysning handlar om att inse sin egen existens och att se verklighetens struktur.
Insikt är att se det som är helt uppenbart, som alltid har varit. Att vara i det mänskliga medvetandet, den mänskliga enhet som vi kallar mänskligheten, helt enkelt som en människa.

Förverkligande är att närvara i enighet med verkligheten och att sätta det ultimata målet till det syftet.

Vetenskap är att använda kunskap, teori, observation, experiment och bevis.

Det har vetenskapligt bevisats att allt är en och samma energi. De olika synsätten som beskriver verkligheten, beskriver alla fortfarande samma verklighet.

Om vi har det fria valet så har vi fritt möjligheten att välja liv, välsignelser och ett sådant levnadssätt som medför rikliga följder.
Tänk, att vi kan göra det med den naturliga längtan att vara mänskliga.
Låt oss se hur denna längtan kan medföra medmänsklighet, kärlek, intelligens och sätta denna process i rätt riktning.

Den här möjligheten förverkligas när vi genomför det fundamentala skiftet i att förstå hur livet fungerar och möjligheten som vi har inför oss. Att nå den värdiga tillvaro som vi känner oss menade för här redan från födseln.

När vi förbereder oss tillräckligt så kan vi uppfatta existensen.
Det innebär att vi ger näring åt våra kroppar, sinnen och relationer.

En kultur eller en nation är en idé och tillsammans kallas alla dessa för världen.
Bortom världen finns en större möjlighet som vi alla behöver rikta oss till.
Vi har den inneboende förmågan att göra detta, det är enligt vår natur. Att sätta en sådan riktning är att välja den väg som medför lycka och välfärd.

Mänsklighet innebär potential, där samarbete för ett värdigt ideal är den gemensamma riktningen.
Vi har lämningar från antika, storslagna underverk, utförda genom mänskligt samarbete.
Vad kan vi utföra idag på vår planet, nu när alla kan inkluderas?

Vi kan leva i enlighet med de förutsättningar som är givna och tillsammans förverkligas i enlighet med vad som i tusentals år har beskrivits som skaparens vilja.

En mänsklighet som främjar livet, förenade i kärlek och sanning, med rättvisa, frihet, fri kunskap, samarbete och hälsa för samtliga. Den värdiga och meningsfulla existens som vi föds med längtan till.

Vad som behövs för att göra en lyckad människa är detsamma som behövs för att nå en lyckad existens. En människa försöker på varje sätt nå fullkomlighet. När vi samtliga har kunskapen om hur vi gör oss själva till kompletta människor, på varje sätt, så når vi naturligtvis en planet som främjar liv.
All denna vishet finns tillgänglig för samtliga nu. Vi har den här möjligheten helt öppen idag, i den här stunden.

Varje människa som har viljan att ge näring till detta kan nå det inom vårt nuvarande livsspann. Det här är ytterst viktigt för oss att enas om. Det här gynnar samtliga närmare 8 miljarder människor på planeten. Vi är flera miljoner arter här i livet som kan enas om detta. Faktiskt har verkligheten haft denna sysselsättning i miljardtals år, det vi förväntas göra är att följa med i livets process.

När vi samtliga kontinuerligt riktar oss till det, till verkligheten, så når vi det tillsammans. Detta är verklighetens struktur, skapelseprocessen, syftet med existensen, livets längtan och möjligheten för mänskligheten.

Vi är alla på samma jord. Enligt vår vetskap är denna planet unik. När vi studerat tillräckligt så inser vi att det är därför vi är här. Vi har tillfället att drivas till välmående när vi ser livet som enhet och gemensamhet.
Hela den här skapelsen är naturligt och spirande liv och i absolut samverkan. Detta sker ständigt inom och omkring oss, vi är redan i det och vi är inbjudna att delta, som människor, på den här planeten.

Anta att vi hade ett gemensamt, rent språk, samtliga med samma ordförråd. Ett språk som är strukturerat på ett sånt sätt att mänsklighet och frid är enkelt. Alla kan tala med varandra och vill varandra väl.

Så hela processen att se livet som det är, betyder att ha den naturliga, mänskliga helhetsupplevelsen och den sanna integrationen med existensen. Det här förutsätter en ren intention, alltså en som är fri från minnets påverkan, genom att ha frigjorts från vana.
Minne betyder en ackumulation från det förflutna, information som har bevarats från erfarenheter. Det är någonting som är passerat, utan att existera nu, men som vi har förmågan att uppfatta som att det gör det.
Vi behöver kunna bibehålla närvaro i den aktuella verkligheten. Så vi återfår förmågan att verkligen närvara i nuet och att erfara livet som det är för närvarande.
Det är så mänskligt varande fungerar.
Eftersom det tar tid att ackumulera vanor och att filtrera existensen genom en sådan mall, så är även den frigörande processen från detta ackumulerade förflutna en lång process, men betydligt kortare än vad du befarar.
Engagemanget är evigt och med det kommer resultat först gradvis och så plötsligt, inom några år.
Det behöver ske på samtliga nivåer. Fysiskt i kroppen, i organen, i kroppens och hjärnans neurala nätverk, på cellulär nivå och även på molekylär nivå i DNA.
Så som vår organiska design är, medföljer att denna process behöver en viss bibehållen riktning över tid. Detta kan innefatta att nå bortom komfort och vana.
Det är således en välsignelse att förstå vilka förutsättningar som är idealiska för livet och mänskligheten.
Det är vettigt att leva för en planet som innebär välmående för liv och att vi gör det gemensamt.
Vår aktivitet kan vara i enlighet med denna universellt frigörande process för harmonisk lycka och frid. För detta behövs en gemensam förståelse.

I denna stund är samtliga sinnen kopplade till minnet. Hörseln, synen, smaken, känseln och luktsinnet. Denna koppling till minnet är en mängd med erfarenheter som ett filter för verkligheten.
Det här är en aspekt hos sinnet, interaktionen mellan aktivitet och minne. Minne är vad som är kvar efter förfluten aktivitet och det nuvarande formar minnet. Minne existerar i hjärnans struktur, lagrat i minnescentrat. Varje cell i kroppen har dessutom ett eget minne.
Detta Universum innehåller galaxer med stjärnsystem och planeter. Vår planet har en biosfär med organismer och naturliga cykler. Celler som i sig är organismer utgör alla livsformer här.
I detta Universum känner vi till denna planet för att vara gynnsam för liv. Samtliga som lever för att harmonisera enligt planetens förutsättningar frodas.
Det förekommer en viss finjusterad balans här, som är en harmoni i en spektakulär komplexitet.
Precis som så, kan människokroppen vara gynnsam för liv och vara inrättad enligt verklighetens finjusterade balans. Celler i kroppen som lever för att harmonisera enligt kroppens förutsättningar frodas.

Energin i Universum transformeras kontinuerligt från en form till en annan.
Vad som är jord och smuts blir till något för oss så vackert som blommor och frukter.
Dessa i tur transformeras till en sådan sofistikerad organism som människokroppen.
Denna kontinuerligt transformativa tillväxtprocess sker genom verklighetens natur.

När en människa fokuserar sig till möjligheten att enas med verkligheten och potentialen i den mänskliga naturen, så har den människan genererat en viss varaktig emotionell briljans.
Den människan har återfått förmågan att hantera emotioner i samtliga situationer, med den naturliga längtan att nå idealet för livet.
Essensen i allt detta är att vi behöver insikten om hur existensens natur sker.
Det sker endast genom den naturliga mänskliga längtan att nå frigörelse, kärlek, hälsa och varaktig lycka.
Den bästa tillgängliga möjligheten att veta sanningen är som en människa och genom den egna kroppen, eftersom det är det enda sättet vi verkligen kan uppleva någonting alls.
Det finns en väldig mängd kunskap tillgänglig om Universum, men denna är synnerligen komplex.

För att känna existensens natur behövs mänsklig insikt, eftersom det är genom kroppen som vi upplever livet.
När våra kroppar fungerar väl, upplever vi verkligheten lättsamt och lyckligt.

Varje människa, hela mänskligheten och livet som vi tillhör, har möjligheten att främja en varaktigt lycklig existens för samtliga livsformer. Likaså har varje människa tillfälle att främja en varaktigt lycklig existens för samtliga celler i kroppen.
Det här medför den harmoniska balans som naturligt innebär sinnligt välmående, behag och lycka.
Precis som vi sannerligen har tillfället att ordna detta i varje människokropp, så är den faktiska existensens verklighet och livets naturliga process på den här planeten en inbjudan. Vi är inbjudna att leva på ett sätt som främjar denna tillvaro inom räckhåll för hela mänskligheten.
När vi tillåter existensens skapare att guida oss in i denna process.
Vi har då den medfödda förmågan att uppleva allt som det faktiskt sker.
Inom dessa förhållanden så når livet in i evigheten, som det är menat.

Det här handlar om att omfamna sanningens skönhet och att öppnas inför möjligheten att tillhöra den mänskliga enhet som fortfarande ingår i livet. Denna möjlighet finns för alla som vill leva för harmonisk integration i livet. När vi upplever verkligheten, så är vi i sanningens kärleksfulla omvårdnad. När vi är i enlighet med verkligheten och vår design, är vi i frihet. Eftersom den energi som är Universums vävnad även utgör oss.

Livets upplevelse sker inifrån oss. Om vi ser på ett föremål når ljuset som reflekteras eller strålar från det föremålet in i ögat och genom kemiska signaler uppstår föremålet som en bild i sinnet. Det vi uppfattar är tolkningen i sinnet.

På samma sätt är din självbild även en tolkning i sinnet. Med det fria valets gåva har vi förmågan att korrigera denna, så att den är bättre överens med verkligheten.

När vi inser det, så ser vi även kärleken i vår design och det nödvändiga i att främja livet i oss, för en evigt hälsosam upplevelse inuti. Sanningsenligt tänkande har en ljuvlig effekt för det. Sanning är en katalysator för all vår aktivitet, så att allt vi deltar i är till livets fördel, för mänskligheten och planetens förutsättningar. Sanning har denna ljuvliga effekt på människokroppen, eftersom det bidrar till en upplyst inre biokemisk harmoni. Det här innebär att den metaboliska processen i kroppen är i enlighet med sanning, livets flöde, verklighetens natur och planetens design.

Fråga dig själv, det här som jag stoppar i munnen som del i vad jag blir, är det näringsgivande och läkande för en människa?
Dessa intryck och upplevelser som jag matar mina öron, ögon och sinnen, är det gynnsamt för livet, mänskligheten och mig själv?
Hur påverkar mitt levnadssätt den här planeten och vart för det verkligen mig?
Blir jag mänsklig?

Om du behöver välja bättre, gör det nu direkt, livets framtid är ditt åtagande.

När vi studerar verkligheten bortom våra sensoriska sinnen, ser vi att vi existerar i ett multidimensionellt energihav.
Det är en liknande upplevelse som varje cell har i våra kroppar.

Det finns även i relation till Universum någon som du i relation till din kropp och det är ett faktum att vi är vid en höjdpunkt med enorm möjlighet i detta Universum.

Det är ytterst betydelsefullt att integreras med verkligheten, att sona, att frigöras och stärka relationen med sanning och existensens medvetande.

De två tredjedelar landyta som varit ökenhotat behöver vi terraformera till frodiga omgivningar som är kapabla att främja spirande livsförutsättningar.

Vad vi ser som verklighetns skaparen, är essentiellt skapelsens ursprung, som aktivt formar verkligheten. När vi ser på någonting i den naturliga skapelsen skiner den högsta formen intelligens igenom. När vi fokuserar tillräcklig uppmärksamhet på vad som helst i skapelsen så är det tydligt att skapelsens ursprung har en intelligens bortom allt annat.

Skiftet i relation mellan solen, månen och planeten har en viss påverkan på livet. Det är uppenbart i säsongens cykler och tidvattnet. Dessa cykler påverkar även vår organism.
Att nyttja dessa skeenden som råder på planeten, som vi är del i, är att samsas med planeten, naturen, tidens faser och livsflödet.
Fri vilja och det mänskliga medvetandets natur är sådan att vi kan göra vissa saker utan att ta hänsyn till de faser som sker i det naturliga skeendet.
Det är förnuftigt att lära dessa faser och att vara i livet som flödar med dessa. Allt som kan göras med lätthet ger riklig utdelning, helt naturligt enligt skapelsens design.
Så varje aktivitet som sker för att föra oss närmre detta är en vidsträckt välsignelse, som i sig öppnar för djupgående möjligheter.
Dessa möjligheter är definitivt tillgängliga för samtliga som aktiverar sig för att lära sig att färdas tillsammans med de naturliga krafterna. Att leva med skapelsens stöd medför enorma välsignelser.
Varje steg närmre detta är värdefullt. Att leva enligt potentialen i vår mänsklighet.
Faktiskt engagemang för att leva enligt ditt syfte som en människa i verkligheten är sann tacksamhet för livets gåva.

Rikta fokus till möjlighet och fokusera på att förverkliga ett värdigt ideal tillsammans. Våra kroppar behöver ta instruktion från oss och enbart för det som är bäst för oss. När aktivitet är nödvändigt så investeras då nödvändig energi. Annars är vi i stillhet och ren lycka helt enkelt genom att vara i livet.
Ditt sinne och din kropp följer dina instruktioner när du öppnar upp för det som i relation till dig är vad du är i relation till din kropp och ditt sinne.
Hur detta mänskliga system manövreras och hur vi får det att fungera optimalt är vad vi har intresse för att sprida. Faktiska övningar, faktisk vishet, sanningsenliga insikter.
Fundamenten i mänsklig hälsa och att förverkliga vår potential behöver integreras i varje människa. Vi vet att ju bättre förståelse en människa har för hur kroppen och sinnet bäst används, desto bättre påverkar den människan allt annat.
Intelligens och förmåga innebär även medkänsla, kärlek och omvårdnad för andra. Det är så underbart som vi människor har designats.
När du får smak för potentialen bortom dina tidigare begränsningar så vill du nå det fullkomliga. Mänsklighet och känsla för global framgång är bland de mest storslagna och mest njutningsfulla upplevelser som finns tillgängliga för oss människor.

När vi ser på möjligheterna vi har på den här planeten, ser vi även hur mycket som fortfarande finns att uträtta. Varje människa som lyckas att progressivt förverkliga ett värdigt ideal vinner alltid erkännande.
Det finns tillräckligt med vackra ting i den här planeten och i existensen. När vi fokuserar viss uppmärksamhet till den, omsluter dig snart erfarenheter bortom ord. Med uppmärksamhet för verkligheten så välsignas vi bortom beskrivning.

Allt kommer att bli fint.
Se detta kosmos. Idag har vi sett att storleken på Universums observerbara område är större än 93 miljarder ljusår tvärsöver.
Hela Universum är många gånger större än det.
Enligt dagens estimering innehåller den observerbara delen biljoner galaxer. I denna vidsträckthet är vårt solsystem litet som knappt någonting.

Jämfört med den totala verkligheten är våran planet jämförbar med en atom.

Materians förhållande till den totala rumstiden är uppskattningsvis lika lite som sex protoner per kubikmeter.

När vi uppfattar någonting om detta, så är det sensoriskt. För att inse kontexten om vad vi är, behövs en mänsklig insikt. Det finns metoder för att nå mänsklig insikt och det finns metoder för att bibehålla den.

Det som styr och skapar verkligheten har en medvetenhet och en viss unik tendens.

Vi kallar det kärlek.

Existensen är evig och allt bortom detta Universum är för evigt.

Att vi existerar på den här planeten är genom kosmisk vilja.

Det finns vissa samband, balansförhållanden och lagar som ger oss verkligheten så som vi upplever den.

När vi iakttar diametern hos kvarkar och ökar denna med 5 storleksordningar så är vi i atomkärnornas område.
Utökar vi diametern med ytterligare 5 storleksordningar så finner vi atomer.
När vi ytterligare ökar spannet med 5 storleksordningar i taget så når vi följande nivåer:

Proportionen mellan dessa nivåers diameter är 5 storleksordningar.

Verklighetens naturliga ramverk är ständigt aktuellt.

Vi behöver ingå i livet om vi vill leva.

För att göra det behöver vissa öka i insikt, förståelse och medvetenhet.

För detta behöver vi en guide och den bästa tillgängliga vägledningen får vi förstås från skaparen själv, den suveräna mästaren över hela verkligheten.

Om du verkligen vill nå in i livet är ditt eget val.

Du har ansvaret att vara i kontakt med verklighetens medvetande och att dina tankar, känslor och din aktivitet överensstämmer med mänsklighet, kärlek, sanning och liv.

Vad du än söker i livet söker det även dig. Det du vill uppnå i livet söker även att närma sig dig. När du sträcker dig för att nå något, så sträcker det sig också för att försöka ta tag i dig. När du är förenad med din sanna kraft, så kan du ta tag i verkligheten. Söker du kärlek, glädje och lycka kan du vara säker på att kärlek, glädje och lycka även söker dig. Dessa egenskaper vill införlivas med dig när du vill.

Den djupaste samhörigheten med verkligheten sker när du tar dig tid att vara ett med kärleken. När vi är utomhus och känner marken under våra fötter, solen i ansiktet, regnet eller nattens omslutande mörker, så upplever vi närvaro i stundens stillhet så länge vi samverkar med naturens energi.

Var närvarande i livets skeenden. När vi ägnar uppmärksamhet åt att verkligen vara närvarande och uppskatta det vi dagligen får uppleva, så förjupas vår relation till verkligheten och naturlagarna fördjupas.

Kärlek genomsyrar allting, skapar och formar aktivt verkligheten. Det finns många tillfällen när vi öppnas upp inför varandra. När vi skapar kärleksfulla, mänskliga och ärliga relationer med varandra, så stärks kontakten med verkligheten. Precis som du är en del av universums väv så är alla andra också det. Allt vi kan se, höra, känna, dofta, smaka och på något sätt förnimma eller uppleva är del i alltet. Sök alltid att vandra livets väg tillsammans och sök alltid att känna kärlek för samtliga.

När vi söker det mänskliga i livet fylls vi med frid. Det finns stunder i livet då vi är med om sanna upplevelser, vilket är del av den mänskliga naturen och vår utveckling. Det är betydande att tala om det vackra vi vill att situationen ska leda till. När vi erkänner och försöker att förverkliga möjligheter så befrias vi också in i det.

Jag vill se dig framgångsrik, att du ska få se det bästa i livet förverkligas, så att vi får leva det bästa livet. Jag vet att vi kommer att klara det eftersom vi så innerligt vill främja allt vi behöver och önskar i livet.

Tiden är inne nu att omfamna din mänskliga kraft. Behåll medvetenheten om att dina tankar, känslor, övertygelser, attityder och förväntningar är aspekter hos den du innerst inne är. Jag vill att du alltid är vad du alltid velat vara och att du uppnår allt du någonsin velat uppnå.

Så, den kosmiska viljan är alltid tillgänglig för samtliga att leva enligt med följsamhet, varje stund finns den där. Varje människa har möjligheten att förstärka sin egen vilja genom den högsta viljan. Vi är enligt denna vilja skapade med tillåtelse att välja själva.
Det bästa sättet att fullgöra din livsupplevelse är genom att leva i enlighet med kärleken hos det evigt närvarande flödet i allt, vilket kallas hängivenhet. Att hänge sig till livets ideal och att delta i dess förverkligande.

Det gör vi som människor.

Vår egen viljas drivkraft är en tanke, som formas från den information vi har samlat, processat och repeterat, tankar håller vi som temporära strukturer i sinnet.
Våran vilja behöver vara i enlighet med våra behov.

När våra behov är tillgodosedda, så är viljan relevant.

För att nå en ny möjlighet, behöver vi vidga våra vyer, vilket sker genom eviga fenomen som hängivenhet, kärlek, sanning, vishet och rättvisa.

I meditation kan vi förbättra relationen med och lyssna till existensens skapare, som har den absoluta kunskapen om allt, och nå vår mänskliga potential.

Livet innefattar ett spektrum med möjligheter som samtliga innebär underbara följder, för att förstå dessa behöver vi intuitionen för de fundamentala aspekterna i vår mänskliga varseblivning.

Denna mänskliga organism är det mest sofistikerade fordon du har tillgång till.
Det här handlar om att hjälpa dig att finna livet enligt din mänskliga förmåga. Först behöver vi förståelse för vad det betyder att vara människa och leva våra liv så att vi närmar oss sanningen så nära det är möjligt.
För att nyttja den fysiska kroppen och de mentala förmågorna till fullo.

Det är att leva med lätthet.

Vi fungerar som bäst när vi är i lycka och trivs med att vara här.

Hälsa, hur allt detta kommer samman som en helhet, är källan till livskvalité.
Nivån på din varseblivning är fundamentet för din duglighet, vilket är vad du kan göra med allt du har.
Det finns vissa saker som har betydelse för din livskvalité och alla dessa är relaterade till det underbara i vår mänskliga natur.
När du lever i enlighet med sanningen, frodas du enligt existensens förutsättningar och kraften från varje naturlig process i din kropp.
Tänk som exempel på hur viktigt det är att ha en meningsfull graviditet. Studier har visat att modersmjölken är särskilt formulerad för barnet. Det är även så exakt att vid tvillingar med varsitt kön är även mjölken formulerad specifikt för vardera barn.

När vi för oss till att erfara livet med totalt välmående, varje stund, genom varje dag, är allt frigörande.

Buddha betyder "en som är över intellektet".
Det är en kombination mellan orden Bodhi som betyder intellekt och Dhadha som betyder "en som är över".
Ytterligare ett sätt att beskriva detta är Homo Sapiens Sapiens; Självmedveten/Vis/Intelligent Homo Sapiens.
Ytterligare ett ord är Human, där Hu betyder Gudomligt och Man betyder sinne.

Intellektet är ett verktyg för vår intelligens att jämföra och kategorisera former och begrepp.
Att frigöras in i verkligheten handlar om att överskrida den intellektuella processen.

Använd dina förmågor till sådant som de har designats för.
Stärk det medfödda sättet att fungera och lev med lätthet.
Existensen är långt bortom logik, så tillåt och njut livet.
Då ser du att mirakulöst genereras hälsa inom dig igen.

Det enda sättet vi kan erfara någonting i existensen är genom självet.
Alltså grundlägger kvalitén hos oss själva kvalitén i vår erfarenhet.

Hela vår uppfattningsförmåga kommer med våra sensoriska förmågor. Kroppen är en del i erfarenheten, emotioner en annan, tankarna är ytterligare en och medvetandet är den mest förfinade aspekten.

Att ha kognitiv konsonans är fundamentalt betydande. Att den struktur som vi har i vår hjärna är lättsam. Det får vi genom meditation och sådant som rent samvete. Det behöver råda en balanserad harmoni inom oss. När vi sitter i stillhet får vi ett mått på vår grundstämning och lycka.
Om en människa har något att lära dig, se hur omgivningen är kring denna. Se på kroppen och ansiktet. Det behöver råda balans och sanning i det som sägs. Det behöver sprida frid och harmoni.

När du medvetet väljer att vara mänsklig, om du sitter och existerar inkluderad i allt och din erfarenhet är sådan, så har du upplevt sanning.
Om du ser på en växt, ett djur, ett berg, en människa, himlen eller någonting i naturen, är du välsignad när du kan göra det kärleksfullt.
Det är betydande att förbättra vår relation med allt som verkligen ger oss näring och liv.

Det handlar om mänskliga, friska, lättsamma emotioner. När våra emotioner är mänskliga, vad än vår erfarenhet är, så är den på ett visst sätt. Det är någonting att nå, att göra det emotionella till ett ljuvligt och lättsamt välmående.

När vi gjort kroppen hälsosam, så är den en välmående process.

Att helt enkelt sitta och andas är då en skön upplevelse, en stor njutning.

När sinnet är behagligt så kallar vi det för frid.
När det emotionella är behagligt så kallar vi det för välmående.
När livsenergin är behaglig så kallar vi det för lycka.
När omgivningen är vacker och livsduglig kallar vi det för framgång.
Vad än vi kallar saker, är det en och samma aktivitet och samma riktning som genererar gynnsamma följder med den aktiviteten.

Människor har olika nivåer färdighet för att hantera omgivningen. Inuti dig själv, dina emotioner och dina tankar, behöver åtminstone ske väl för dig på det vis som är gynnsamt för andra. Varje människa har ansvar för att ta vara på den möjligheten. Låt åtminstone dig själv må bra. Ta tillvara på den möjligheten så att dina tankar och emotioner är trivsamma.
Att leva för att förverkliga möjligheter är ett sunt fokus. Vi är bättre ordnade att se möjligheter och att nå dem när vi lever med välmående. Det här är varför vi ständigt fokuserar på frid, lycka, kärlek och hälsa.
Det föder framgång såsom bördig jord ger rikligt med växtlighet.
Dessa är förutsättningarna för sunt tänkande, långsiktig planering och mänsklig aktivitet.
När vi är välmående enligt vår egen natur, främjar vi naturligt att frodas som en mänsklighet med lycka som grund.
Att helt enkelt vara i livet som det är, med välmående.
Som barn, med bibehållen mänsklighet, vet vi hur vi gör det, lyckliga enligt vår egen natur.

När vi längtar att nå lycka så betyder det att vi behöver främja lycka. Lycka främjar vi genom att välja sådant som har gynnsamma konsekvenser. Även om det känns svårt så ackumuleras följderna och genererar varaktig hälsa, välmående, kärlek och lycka.
Varje möjlighet behöver hanteras i ett förnuftigt perspektiv.
Tankar är enorma möjligheter. Vi har förmågan att tänka fritt och det behöver vi se som en välsignelse för mänskligheten. Att vi har förmågan att tänka korrekta saker och att fokusera på välfärd och det bästa för samtliga.
Våra tankar behöver vara vänliga, intelligenta och inspirerade.
Bortom hållbarhet har vi välfärd, vi människor kan föreställa oss paradisiska förhållanden och stora visioner. När vi har välmående så kan vi njuta med vår tankeprocess.
När vi mår väl så blir det frigörande, välgörande och våra samtal handlar om hur vi kan trivas, hur vi kan frodas och projekt för att nå dit.
När vi utforskar den här planeten med ett gemensamt, samarbetande perspektiv, så förbättrar vi de fundamentala förutsättningarna för vår existens.
Rent vatten, frisk luft och fritt tillgänglig, hälsosam, mänskligt menad, solmogen näring, vackra landskap, bördiga jordar och en planet som främjar livet. Dessa är helt öppna möjligheter idag.

Att vara människor innebär att vi kan ha högre medvetenhet än andra varelser som vi känner till på den här planeten. Vi kan äta medvetet, vi kan utföra våra behov medvetet, vi kan leva medvetet. Varje enkel sak som att äta och att ha sex blir underbara eftersom vi kan göra det medvetet.
Med medveten närvaro för hur du för dig i livet, hur du tänker, hur du känner, hur du genomför aktivitet och hur du äter, kan allt du gör föra dig till våran mänskliga potential.

Det finns en aspekt hos oss som vi refererar till som mänsklighet, vilket är djupt i vårt varande. Det är vad som kopplar oss till det som vi kallar för sanning. När vi har en viss medveten kontroll, då har vi tillgång till vår mänsklighet. Vår mänsklighet är bortom det fysiska och är även det som tillåter oss att fungera tillsammans. Tankeprocessen följer med att vi agerar utifrån den information som har lagrats i sinnet. När vår mänsklighet är aktiv så sker det bästa naturligt för oss, eftersom vi är i enlighet med det som är gemensamt för allting. En intelligens bortom vår egen omfamnar oss och allting inrättar sig följsamt för oss.

Att vara i livet är att återföras till frihet och det öppna i att tillgängliga möjligheter är fördelaktiga. För dig själv och för samtliga omkring dig. Vi behöver kunna stilla det som sker i tankarna och känslorna precis som vi kan stilla kroppen, när vi helt enkelt kan vara där vi är som en levande varelse.
Det finns en absolut process som orsakar att allting sker. När vi är i harmoni med det, så vet vi enligt erfarenhet och bortom beskrivning att den medvetna verkligheten är på riktigt.

När såg du senast en soluppgång, eller solnedgången?
När gick du senast ut för att se på månen eller skåda stjärnhimlen?
Har du någonsin väntat på att en blomma ska slå ut?
När följde du senast en fjäril eller såg dimman lägga sig över en sjö?
Eller fokuserade uppmärksamhet på en annan människa?
Närvaro med livet, med människor, djuren, växter eller någonting i den naturliga verkligheten. Att närvara och se på maten med lite engagemang.

Det här börjar med att vi förbättrar de fundamentala processer som redan är inbyggda.
Maten vi äter, vattnet som vi dricker, luften vi andas och planeten som vi går på, kroppen som säte för vår upplevelse, människorna och livet som vi får.
Vad vi behöver är för det hela att fungera följsamt, vi behöver möjligheter för grundläggande välmående för alla.

Öva din känsla som en människa. Som människor har vi de nödvändiga förutsättningarna inbyggda som grunden för vår mänsklighet.

När du andas, äter, sitter, talar, lever, vad du än gör, gör det medvetet, med närvaro, gör det förnuftigt. Syftet med att vara människa är att vara just människa.

Vi har ständigt möjligheten att utvärdera hur vi lyckas som människor. När vi gör det så får vi möjligheten att korrigera vårt levnadssätt.
Blir jag mänsklig? Kärleksfull, hälsosam, värdefull, välmående, medveten, närvarande, lycklig...
Förbättras mina grundförutsättningar?
Är min inverkan på planeten fördelaktig?

Om vi uppriktigt ser vårt inre och ser att vi gör framsteg är det underbart för oss och underbart för alla omkring oss.
Om du bidrar till andras välmående så är det därför att du finns.

Hur väl vi fungerar inom oss själva är det som förutsätter livets kvalité.
Dessa är meningsfulla mål, sådana som medför gynnsamma följder.
Sådana mål som vi vinner på även när någon annan når dit före oss, eftersom ju tidigare det sker, desto bättre är det för samtliga.
Hur vi är inom oss är hur vi upplever och påverkar omgivningen där vi befinner oss.

Vi behöver alla en omgivning som är näringsgivande för liv.
Vi behöver välja det naturligt meningsfulla och förnuftiga levnadssättet.
Vad vi längtar till är att vara människor, så som vi har skapats till att vara.

Se på vad cellerna i kroppen gör och se på vad som sker i ditt DNA, det är en människa som ständigt återskapas. Främja och följ med i den processen, låt det ske så lättsamt som möjligt.
Inom oss finns förutsättningarna för vår upplevda livskvalité.
Det enda sättet som vi kan få ett mänskligt fungerande liv på den här planeten är att leva för att vara mänskliga.

I mänskligheten är emotioner kraftfulla och en betydelsefull aspekt i att vara människa. Vi vill att våra emotioner är friska och stabila och för det behöver vi ta hänsyn till vissa saker som vilken mat som medför dessa kvalitéer, vilken slags aktivitet som främjar det och hur omgivningen behöver vara.

Detta är gynnsamt för allt liv här på jorden.
När vi lever enligt vad som åtminstone är gynnsamt för livet, är det naturligt ett lättsamt sätt att vara för samtliga.

Att förstå sanningen och livet.
Anta att du var fri att göra som du ville, vad vore förnuftigt att göra?

När villkoren på den här planeten förbättras, så förbättras miljön.
Vår hälsa råder, vilket medför frid i sinnet, som inkluderar tacksamhet och kärlek som medför lycka.

När dina emotioner är behagliga och någon då är med dig så kan ni vara i det behaget tillsammans.
När du känner välmående är du naturligt väl för allt.
När allting inom dig är väl, gör du naturligt det som behövs i varje stund, i den utsträckning som det är nödvändigt.
Att hålla oss själva välmående är en nödvändighet, då gör vi saker lättsamt och med elegans.

Vad vi än kallar processen som vi existerar i, så sker den. När vi accepterar det hela som samma process, så är vi fria att göra det.

Vi kallar det kärlek.
När vi välkomnar kärlek så välkomnas vi till livet.

Livet är inkluderande.

Allt sker samtidigt och allt som är värt att förstå om livet är direkt inom och omkring oss.

Allt blir som vi vill ha det när vi tillåter det att ske.

Kroppen blir som vi vill ha den, sinnet blir som vi vill ha det, våra relationer blir som vi vill ha dem och livet blir som vi vill ha det.

Allt sker som vi vill när vi tillåter det att ske.

Vi vet hur vi ska hantera livets beståndsdelar.
Planeten som vi är tillsammans, luften som vi andas, vattnet som vi dricker, maten som vi äter, himlen och allt som glädjer oss.

Dessa element utgör livet.

När vi låter oss följa med och vara med i det, sker hälsa i oss. Vår känsla för välmående, stabilitet och allting förbättras.

Det sker för oss när vi lever livet som det är menat.

Vi har alltid den här möjligheten tillgänglig.

Att göra rätt är att leva livet som det är menat.

Planeten producerar ett överflöd med näring för oss redan idag.

Allt som är vitalt för livet sker här, det sker kontinuerligt och det sker just nu.

Mänsklig nödvändighet är att vara tillgänglig för livets fria gåvor och att känna livet till fullo.

När vi har viljan att leva lyckligt och mänskligt så behöver vi villigt göra något värt inom oss själva.
Det här är en påminnelse om vad livet verkligen är och att leva sanningsenligt innebär att leva för att leva livet så som det är.

Att leva i enlighet med verkligheten är det tryggaste sättet att vara, det är det bästa sättet att vara.
Det enda sättet att verkligen leva är att göra det enligt verklighetens villkor, enligt livets villkor och enligt sanning.

Så i enlighet med vad som har varit mänsklighetens goda nyheter i flera tusen år låt det sägas igen.

Korrigera levnadssätt.
Välj livet.
Sätt riktning.

Säg det och bestäm dig nu.

Jag väljer att vara vad jag föddes till att vara.
Jag väljer att vara människa.
Jag väljer den här planeten.
Jag väljer mänsklighet.
Jag väljer livet här.

Jag väljer det nu.

Låt oss göra det så som vi är skapade för att göra det.

Låt oss göra den här planeten vacker.

Nu.

Näring

Vi gör väl i att uppnå ett optimalt hälsotillstånd genom att anpassa kost och näring för människokroppen.

Här tillämpas kunskaper om hur kolhydrater, vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer, pre-/probiotika, fibrer, fettsyror, aminosyror, fytokemikalier, fenolsyror, flavonoider, tanniner, isoflavoner, lignaner, stillbener, klorofyll och övriga näringsämnen påverkar kroppens genetiska, anatomiska, fysiologiska, mentala och biokemiska funktion.

Vilken kosthållning och näring som bäst kan hjälpa kroppen.

Optimal nutrition verkar för en sund livsstil och sund kosthållning.

Kosten är basen för en optimal nutrition. För bäst effekt grundläggs en vital kosthållning, som är specifikt människoanpassad. Detta i kombination med hälsofrämjande aktiviteter för kroppens biokemiska cykler.

I kroppen är behovet att optimera den cellulära miljön för kroppsegna celler och symbiotiska organismer, som bakterier i tarmfloran. Detta betyder naturligt förekommande ämnen, för att på bästa och mest långsiktiga sätt främja hälsa.

Med fokus på hälsa är syftet fysisk, känslomässig, kognitiv, mental och andlig funktion ur ett helhetsperspektiv. Ordet hälsa är direkt relaterat till ordet hel och handlar just om helheten.

Kroppen har en normaliseringsprocess.
Om det finns en vana för ett visst mående, en viss social status, en viss stämning och om man försöker nå dit, innebär det även behovet att ta hänsyn till det större sammanhanget.

Möjligheten för hälsa är evig och behöver ske utifrån fundamentala förutsättningar.

Det är en inkrementell process där små permanenta framsteg görs tills hela ens levnadssätt, omgivning och psykosociala cykler främjar välmående, lycka och livsglädje.

Det gäller här att ha ett synsätt som grundar sig i sanning, frigörelse och möjligheter.
Alltså ett fritt synsätt som förutsätter oss som människor i livet på den här planeten.

Att leva med lycka som grund, betonar kost och livsstil som förutsättningar för hälsa. Strategin siktar på långsiktigt optimal hälsa.
Att främja kroppens normala och bästa funktion, för att uppnå ett hälsotillstånd med vitalitet och livsglädje.

Några viktiga grundläggande principer är följande:

Lev väl för att förbättra en samverkan i kroppen.
För dialog och samarbeta för att gemensamt nå optimal hälsa.
Finn och läk nedsatt funktion för att öka livskvalitet och varaktig hälsa.

Genetik, kostvanor, sysselsättning, påfrestningar, relationer, miljön vi lever i, attityder, relation till verkligheten, sanningen, kärleken, hur vi applicerar kunskap, motion, intressen m.m. påverkar hur vi är och hur vi mår.

Hälsa är när vi mår bra, har glädje, lycka, kraft och energi. När vi befinner oss i balans, där alla organ och system i kroppen fungerar som de ska och skapar de mentala, känslomässiga och fysiska förutsättningar som behövs för en hälsosam integration i livet och naturens cykler.

När kroppen fungerar som helhet råder hälsa, då kan vi lita på att allt fungerar optimalt. Då främjar ens levnadssätt förutsättningar för en harmonisk omsättning gällande hormoner, endorfiner och övriga neuropeptider.
Den intracellulära miljön är gynnsam för celler med kroppseget DNA, samt gynnsamma symbiotiska organismer i tarmfloran.
Ett levnadssätt där förutsättningarna finns för kroppen att konstant vara i det balanserade hormonella flöde som vi kallar för lycka.
Så att kroppens signaler återger korrekt kommunikation. Då väljer vi intuitivt rätt näring, enligt behov, för en optimal kropp och livsstil.

Dessutom behöver vi förutsättningar i omgivning och livsföring som kontinuerligt, hållbart och långsiktigt främjar varaktigt välmående.

En viktig förutsättning för denna balans är att vi ger kroppen rätt bränsle och material. Ett kraftfullt sätt att höja livskvalitet och välmående är förstås att förbättra kosten för att tillgodose näringsbehovet.

Kroppen behöver bra byggnadsmaterial för samtliga funktioner, för att förnya vävnad, för att omsätta energi och för att främja den inre balans och självläkande funktion som vi föds med.

Det innefattar näringsinnehåll i kosten samt hur näringsupptaget sker.

Fokus är att främja en inre miljö, på cellulär nivå, som främjar förutsättningarna för kroppsegna celler och symbiotiska organismer att frodas.

Människokroppen innehåller ungefär följande grundämnen:
65 % Syre
18 % Kol
10 % Väte
3% Kväve – proteiner och DNA
1,5 % Fosfor – DNA, skelett och tänder
0,35 % Kalcium – skelett, tänder och blod

En totalt vild/naturharmoniskt, ren och växtbaserad kost är en nödvändighet. Det är ett flerdimensionellt åtagande där primärt fokus är optimal miljö, på cellulär nivå, med rådande resurser och förutsättningar.

Med växtbaserad menas att grunden i näringstillförseln kommer från växter. Den mänskliga naturen innehar en pålitlig intuition gällande optimal föda, när denna fungerar vet vi precis vad som behövs.
Näringsämnen
De grundläggande näringsämnen som kroppen behöver är kolhydrater, aminosyror och fettsyror.

Integrera sådan mat i kroppen som har spirat fram naturligt.
Ren, solmogen, färsk, fräsch, läkande, mänskligt menad och näringsrik mat.

Det gäller här att balansera kosten med hänsyn till kroppens förutsättningar.

Vatten

Människokroppen innehåller till ungefär 70% vatten.
Vatten är involverat i nästan varje process i människokroppen, därför är det ytterst viktigt att tillföra kroppen vatten. Detta främst genom att äta en växtbaserad kost med ett högt vatteninnehåll, eftersom det är den bästa tillgången vi har för rent vatten.

pH (potential of Hydrogen/power of Hydrogen) är ett mått på koncentrationen vätejoner H⁺ i en vattenlösning. Det visar på mängden fria vätejoner i en vätska. Alltså är pH ett mått på den potentiella aktiviteten som dessa vätejoner utgör.
Det är relevant i liv eftersom vätet i flytande Oxidan (H₂O) "Vatten" är betydande i organiska processer.
Neutralt pH är 7, vilket gäller för rent vatten vid rumstemperatur. pH värdet ändra även med temperatur, eftersom det påverkar hur många fria vätejoner som finns i vattnet.

Mol är ett mått på antal partiklar.
1 mol = 602 214 076 000 000 000 000 000 stycken partiklar.
Molaritet (M) anger antal mol/liter.
7 pH betyder 0,0000001 (10⁻⁷) M (mol/liter) H⁺ (vätejoner) 5 pH betyder 0,00001 (10⁻⁵) M H⁺ vilket är 100 gånger högre koncentration jämfört med pH 7.

5 pH = en molaritet på 10⁻⁵ M H⁺ är konkret 6 022 140 760 000 000 000 stycken fria vätejoner per liter vätska.

Det är livsfrämjande att människor dricker vatten som har en något lägre mängd fria vätejoner än rent vatten.

Mineralrikt vatten med något alkaliskt pH är därför naturligt gynnsamt att dricka.

Syre

Människokroppen är även beroende av syret som finns i luften. Syre är, precis som vatten, nödvändigt för att upprätthålla liv.

Röda blodkroppar transporterar syre och näring till cellerna i kroppen som behöver en kontinuerlig tillförsel med syre och näring för att omsätta energi.

Kolhydrater

Kolhydrater är kroppens största energikälla.

De finns i olika långa kedjor och är människokroppens viktigaste energikälla.

Aminosyror

Aminosyror bygger upp proteiner och peptider som är väsentliga i samtliga levande celler. Protein är det grundmaterial som används till att bygga upp och förnya kroppens samtliga vävnader, inre organ och enzymer.
Kroppen behöver en balanserad mängd protein.

Fettsyror

Det är betydande för hälsan att äta rätt sorts, essentiella fettsyror, som är nödvändiga för kroppens funktion.

Fibrer

Fibrer främjar kroppens funktioner och hälsa.
De är betydande, eftersom de har gynnsam inverkan på sockernivån i blodet, tarmfunktion, blodomloppet och kroppens reningsprocess.
Fibrer binder vatten och ger tarminnehållet korrekt volym för att passera matsmältningskanalen.

Fibrer klassificeras som antingen lösliga eller olösliga och är vanligtvis dessa två sorter i kombination tillsammans med lignaner, protein och aska.

Fibrer kan också klassificeras som stärkelsefria polysackarider som cellulosa, hemicellulosa och pektin, samt stärkelser som är svåra att spjälka. Olösliga fibrer drar åt sig vatten utan att brytas ner.
De kan stimulera peristaltiken och så justera matsmältningsprocessen.

Fibrer kan även vara till näring för de bakterier som ingår i vår tarmflora. Där finns 1-2 kilo bakterier, vilket motsvarar drygt 100 biljoner mikroorganismer.
Det fungerar då som prebiotika vilket bidrar till de symbiotiska tarmbakteriernas förökning och välbefinnande.

Cellulosa bryts ungefär till hälften ner till tarmbakterier, vilka även omvandlar den till gynnsamma, kortkedjiga fettsyror.

Även lösliga fibrer drar åt sig vatten och bildar geléformade klumpar i matsmältningskanalen, till fördel för peristaltiken.
Tarmbakterier använder även detta som ett substrat för fermentering.

Lignaner är ämnen som ger struktur till träd och växter. Dessa är olösliga fibrer och passerar genom kroppen utan att brytas ner eller absorberas. Lignaner har många viktiga egenskaper som främjar den cellulära miljön för kroppsegna celler.
Tarmflorabakterier förändrar lignaner till två viktiga skyddande ämnen, enterolakton och enterodiol.
Tillsammans med fibrer behövs ett gemensamt vätskeintag.

Ett korrekt fiberintag:
Håller igång peristaltiken och hjälper för att eliminera gifter och slaggprodukter.
Verkar gynnsamt för blodomloppet
Justerar kolesterolvärden och blodfetter
Justerar blodtrycket.
Justerar blodsockerbalansen.
Binder och stimulerar utsöndring av gallsyror.
Bidrar till en friskare tarmflora.
Ger näring till gynnsamma tarmflorabakterier.
Stimulerar till tuggning och därmed att tillföra matsmältningsenzymer med saliven.
Bidrar till att bilda nyttiga, kortkedjiga fettsyror.
Ger mättnadskänsla.
Justerar passagetiden genom tarmen.
Verkar till fördel för den intracellulära miljön för kroppsegna celler.
Enzymer
Ett enzym är en proteinmolekyl som har specifika funktioner i kroppen. Exempel på funktioner är att spjälka kolhydrater till monosackarider, proteiner till aminosyror och fetter till fettsyror, att integrera fosfor i benstommen och att lagra in glukos i levern. Enzymer fungerar som katalysatorer vid kemiska reaktioner och utför tusentals funktioner i kroppen varje sekund.

Människokroppen har främst 3 enzymsystem:

Metaboliska enzymer som verkar i blodomloppet, vävnaderna och organen som för att bidra till normal funktion
Matsmältningsenzymer som finns i maten för att hjälpa kroppen att spjälka och tillgodogöra sig näringen och smälter upp till 75% av den mat som vi äter.
Matsmältningsenzymer som tillverkas i kroppen för att spjälka protein kolhydrater och fetter.

Mat

När det gäller innehållet i kosten så har varje komponent ett betydande syfte i kroppens funktion. Maten som vi äter är direkt det liv som vi följaktligen kommer att få leva.

Eftersom det material som finns i kosten är vad som kommer att bli nya celler i kroppens förnyelseprocess, så är det därför viktigt att just kostens innehåll är till fördel för livet som varje cell lever inuti kroppen.

Det är alltså ytterst relevant att hålla sig till vissa grundläggande principer gällande kosten för att främja hälsa.

Dessa tillämpas för hur och när vi äter samt vilken näring som tillförs kroppen med maten.

Kvaliteten och de näringsmässiga förutsättningarna grundlägger livskvalitet.

En viktig komponent i vårt välmående finner vi i systemen för hormoner och signalsubstanser.

När denna biokemiska, kontinuerliga process fungerar optimalt är välmående, livsglädje och lycka en fundamental, ständigt rådande grund i livet.

Rätt kost främjar även de bästa möjliga förutsättningarna och den bästa livsmiljön för cellernas liv inuti kroppen. Vilket varje människa har möjligheten att ansvara för.

Följande punkter garanterar förutsättningarna för en näringsomsättning som optimerar den faktiska näringen som våra celler tillgodogörs.

Främja planetens förutsättningar att producera mänskligt menad näring.
Välj en sund kosthållning.
Välj mänskligt menade och näringstäta födoämnen.
Främja planetens förutsättningar att producera mänskligt menad näring
Det finns en stor mängd livsformer på den här planeten och endast vissa är menade för människor att äta, för att planeten naturligt ska kunna upprätthålla liv. Mänskligheten är ämnad att vara en gynnsam del i livet och vår existens här har betydelse.
Med förståelse för planetens, livets och våra egna förutsättningar, så ser vi att möjligheten finns att integreras med naturen här.
Idealiska levnadsvillkor innebär att det oceaniska, land-mässiga och atmosfäriska klimatet främjar liv. Alltså att hydrosfären, litosfären och atmosfären främjar biosfären.
Ska vi ha en värld, en teknosfär, behöver denna vara väl integrerad med naturliga processer.
Det innebär dessutom att livets kretslopp självmant producerar all hälsofrämjande föda som vi människor behöver.
Att välja vildvuxen, biodynamiskt eller åtminstone ekologiskt brukad mat främjar både optimal hälsa för människor som livet i övrigt och våra gemensamma förutsättningar här.
Välj en sund kosthållning.

Några riktlinjer:
Ät gärna i stillhet gemensamt. En mysig stund främjar näringsupptag.
Öva närvaro och lättsamhet vid måltiden. Tänk väl och tacksamt om livet och stunden tillsammans. Öva att äta ordentligt med njutning, varsamhet och känsla.
Ät med vakenhet, närvaro och lugn, tugga maten omsorgsfullt.
Det är viktigt med måttlighet i maten precis som i livet.
Saliven innehåller enzymer. När maten tuggas ordentligt, finns en stor yta för enzymer i kroppen att smälta maten till fördel för näringsupptaget.
Grunden i kosten behöver vara näringstät, ät därför en kost som är växtbaserad.
Ät en så naturlig/vild kost som det är möjligt.
Ät färsk mat i så stor utsträckning som möjligt.
Blötlagda nötter och frön är lättare för kroppen att tillgodogöra sig.
Om maten tillagas, tillaga den då lätt, målet är maximal hälsa och lättsamt näringsupptag.
Meningen med att tillaga mat är att förbättra möjligheten för kroppen att tillgodogöra sig näringen. Få hela näringsbehovet tillgodosett.
Välj mänskligt menade och näringstäta födoämnen.
Mänskligt menad naturlig kost innehåller för människor bäst lämpad näring och är det mest hälsosamma valet.
Mänskligt menad mat är sådan som lättsamt integreras i kroppen och som främjar hälsa.
Det viktiga i kroppen när det gäller näring är vad som faktiskt kommer till användning i cellerna och hur allting i kroppen påverkas.
Näringstät, mänskligt menad mat är sådan som innehåller stora mängder sådan näring som människokroppen behöver.